Hva lærer du? (2021–2023)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har innsikt i uttale og intonasjon og inngående kjennskap til sentrale språkstrukturer i fransk.

 • kan forstå lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangre og media.

 • har kjennskap til og kunnskap om bruk av tekstlige uttrykk i fransk.

 • har kunnskap om tekststrukturer og om språklige virkemidler som brukes i skriveprosessen.

 • har kunnskap om dagligliv, tradisjoner og tenkemåter i språkområdet og kunne gjøre rede for disse på fransk.

 • har kunnskap om geografi, enkelte viktige historiske hendelser, samfunnsstrukturer og institusjoner i fransktalende land.

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • kommunisere på fransk med god uttale og bruke et bredt basisordforråd og sentrale språkstrukturer.

 • delta i og forberede spontane samtaler om ulike emner i ulike sosiale sammenhenger.

 • produsere forskjellige typer tekster på fransk tilpasset ulike formål.

 • lese skjønnlitterære og andre autentiske tekster i ulike sjangre på fransk og nyttiggjøre seg forskjellige tolknings- og lesestrategier.

 • sammenligne sentrale trekk i dagligliv, skikker og tradisjoner i fransktalende land med tilsvarende i norsk kultur.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte.

 • finne frem til relevant stoff i ulike medier ved hjelp av IKT.

 • utvikle, analysere og vurdere egne lærings- og kommunikasjonsstrategier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:43