Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng:

Fransk skriftlig språkferdighet 15stp
Fransk muntlig kommunikasjon 15 stp
Franske tekster og sjangre 15 stp
Fransk samfunnskunnskap 15 stp


Emnene består av både teoretiske og praktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter med fransk på mellom- og ungdomstsrinnet.

Organisering og læringsformer

Undervisningen blir gitt i nettmøter. Læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt kursmateriell og oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnet. Selvstudium inngår i læringsformen.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

Studentene skal aktivt bruke læringsplattformen både for å innhente informasjon og for å levere arbeider og delta i ulike aktiviteter.

Praksis

Studiet følger praksisplanen for Grunnskolelærerutdanningen 5.-10.-trinn.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevning evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

-        HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av skolens studieprogrammer (kalt EVA2)

-        Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå og teoretisk forståelse. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, gruppearbeid og veiledning. I tråd med Kunnskapsløftets fokus på innsikt i egne læringsstrategier, legges det opp til at lærer og student i fellesskap kan bidra til å  gi den enkelte student god kvalitet på sine studier.

Vurdering

Det er arbeidskrav knyttet til studiet som må være innlevert til avtalte frister og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Vurdering gis i form av individuell skriftlig eller muntlig eksamen.

Karakterer gis på en skala fra A-F, der A er beste karakter, E er bestått og F er ikke bestått.

Se for øvrig den til en hver tid gjeldende eksamensforskrift for informasjon.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:01:16