Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Påbyggingsstudiet i fransk er bygget opp med fire ulike emner som rullerer. Dette innebærer at studentene får tilbud om tre emner pr. år (totalt 30 stp). For studieåret 2021-2022 tilbys følgende emner:

SFF21515 Landeveisromaner (høst 2021)
SFF21615 Frankrike og EU etter 1945 (høst 2021)
SFF21212 Oversettelse av fagtekster: teori og praksis (vår 2022)

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen foregår på fransk.

Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisningstimer og veiledning. Forelesninger og gruppeundervisning foregår via digitalt samarbeidsverktøy, noe som muliggjør aktiv deltakelse fra studentenes side i sanntid. Undervisningen blir gitt i nettmøter på kveldstid med mulighet for individuell veiledning. Høgskolens læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell, oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnene.

Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men det anbefales å følge denne.

Arbeidskrav
I emner hvor det er oppgitt arbeidskrav må disse være fullført/innlevert innen angitte frister og godkjent av faglærere før studentene kan fremstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå og teoretisk forståelse. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, gruppearbeid og veiledning.

Eksamen
Eksamensformen er skriftlig, individuell eksamen. Ved eksamen besvares alle oppgaver på fransk. Det benyttes karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på fransk. Faglærerne har delvis norsk og delvis fransk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

  • Se den enkelte emnebeskrivelse.

  • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:50