Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet består av seks emner som alle er obligatoriske.

I høstsemesteret:
Politisk analyse - 10 stp.
Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp.
Politisk teori og filosofi - 10 stp.

I vårsemesteret:
Offentlig politikk og administrasjon - 10 stp.
Komparativ politikk - 10 stp.
Internasjonal politikk - 10 stp.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Undervisning vil bli gitt gjennom forelesninger, gruppearbeider og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging vil vektlegges gjennom innleveringsoppgaver, både obligatorisk og frivillig gjennom oppgaveseminarer. På undervisningsplanene settes det av tid til kollokvier. Disse forutsettes lagt opp og organisert av studentene. Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på Internett.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av bibliotekundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets læringsutbytte.

Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. Høgskolens læringsplattform brukes i alle emner.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Studentene vil bli fulgt opp gjennom studiet både med obligatoriske og frivillige innleveringer. De får også tilbakemelding underveis i studiet om faglig fremgang gjennom veiledningstimer. Det er på denne måten ønskelig å motivere studentene til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Nærmere opplysninger finnes i de enkelte emnebeskrivelsene. Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle elementer på nytt.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Studiets innhold og pensum bygger både på nasjonal og internasjonal forskning og litteratur.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:06:25