Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Statsvitenskap, årsstudium (2009–2010)

Opptak

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet består av fire emner som alle er obligatoriske.

I høstsemesteret:
SFS10109 Politisk teori, grunnlagsproblemer og demokratiteori  - 15 stp.
SFS10207 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - 15 stp.

I vårsemesteret:
SFS10302 Offentlig politikk og administrasjon med komparativ politikk -  15 stp.
SFS10402 Internasjonal politikk og komparativ politikk - 15 stp.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I alle statsvitenskapelige emner blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

 

Organisering og læringsformer

Undervisning vil bli gitt gjennom forelesninger, gruppearbeider og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging vil vektlegges gjennom innleveringsoppgaver, både obligatorisk og frivillig gjennom oppgaveseminarer. På undervisningsplanene settes det av tid til kollokvier. Disse forutsettes lagt opp og organisert av studentene. Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på Internett.

Bruk av bibliotek

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Læringsplattformen Blackboard brukes i alle emner.

Undervisningsspråk er norsk.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

 

Internasjonalisering

Det er mulig å tilbringe 2. semester ved høgskolens partnerinstitusjoner i bl.a. Storbritannia, Polen, Latvia, USA, Canada og Australia. Det er imidlertid en forutsetning at studentene har ett års høyere utdanning før utveksling.

Det internasjonale aspektet er særlig fremtredende i emnet Internasjonal politikk og komparativ politikk (SFS10402).

Ta kontakt med internasjonal koordinator eller internasjonalt kontor for informasjon vedrørerende utveksling.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil bli fulgt opp gjennom studiet både med obligatoriske og frivillige innleveringer. De får også tilbakemelding underveis i studiet om faglig fremgang gjennom veiledningstimer. Det er på denne måten ønskelig å motivere studentene til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.

Vurdering

Vurderingsformen som benyttes i studiet er skriftlig eksamen. Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

konstituert dekan Theo Schewe, 13.05.2009.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2009-2010.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:12:38