Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Statsvitenskap, årsstudium (2011–2012)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten har kunnskaper i samfunnsfaglig metode, politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk.

FERDIGHETER
Etter fullført studium skal studenten ha innsikt i ulike teoriske perspektiver og begreper for å kunne forklare dagsaktuelle hendelser, nasjonale og internasjonale.
De har ferdigheter i systematisk tenkning og refleksjon rundt sentrale statsvitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE
Studiet har bidratt til å utvikle generell analytisk kompetanse og skriftlig fremstillingsevne.
Studiet har bidratt til å utvikle innsikt og forståelse for andre kulturer og tenkemåter.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet består av fire emner som alle er obligatoriske.

I høstsemesteret:
SFS10109 Politisk teori, grunnlagsproblemer og demokratiteori  - 15 stp.
SFS10207 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - 15 stp.

I vårsemesteret:
SFS10308 Offentlig politikk og administrasjon med komparativ politikk -  15 stp.
SFS10402 Internasjonal politikk og komparativ politikk - 15 stp.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å ivareta likestillingsaspektet på beste måte. I alle statsvitenskapelige emner blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

 

Organisering og læringsformer

Undervisning vil bli gitt gjennom forelesninger, gruppearbeider og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging vil vektlegges gjennom innleveringsoppgaver, både obligatorisk og frivillig gjennom oppgaveseminarer. På undervisningsplanene settes det av tid til kollokvier. Disse forutsettes lagt opp og organisert av studentene. Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på Internett.

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i  referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets læringsutbytte.

Bruk av IKT
Læringsplattformen Fronter brukes i alle emner.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til det enkelte emne. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Internasjonalisering

Det er mulig å tilbringe 2. semester ved høgskolens partnerinstitusjoner i bl.a. Storbritannia, Polen, Latvia, USA, Canada og Australia. Det er imidlertid en forutsetning at studentene har ett års høyere utdanning før utveksling.

Det internasjonale aspektet er særlig fremtredende i emnet Internasjonal politikk og komparativ politikk (SFS10402).

Ta kontakt med internasjonal koordinator eller internasjonalt kontor for informasjon vedrørerende utveksling.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevning evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

-  HiØs kvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av skolens studieprogrammer (kalt EVA2)

-  Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil bli fulgt opp gjennom studiet både med obligatoriske og frivillige innleveringer. De får også tilbakemelding underveis i studiet om faglig fremgang gjennom veiledningstimer. Det er på denne måten ønskelig å motivere studentene til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.

Vurdering

Vurderingsformen som benyttes i studiet er skriftlig eksamen. Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle elementer på nytt.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Etter fullført årsstudium kan man fortsette med påbyggingsstudiet i statsvitenskap (30 stp.). Dette vil kunne danne grunnlag for opptak til mastergrader i statsvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag, f.eks. ved høgkolens samarbeidsinstitusjoner Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Det er også mulig å ta en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Statsvitenskap er svært anvendelig i arbeidslivet og kvalifiserer bl.a. for arbeid i offentlig forvaltning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Konstituert dekan Theo Schewe, 13.05.2009.

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus, 31.03.2011

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2011-2012.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:12:38