Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER
Etter endt studium har kandidaten:

- grunnleggende kunnskaper om engelsk språk og engelskspråklige kulturer og om engelskopplæringen i grunnskolen.

- kunnskap om språklæringsteorier, vurderingsformer og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg skriftlig og muntlig, kunne lese og regne og bruke digitale verktøy).

- kunnskap om gjeldende lover og planverk for skolen, samt relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

FERDIGHETER
Etter endt studium kan kandidaten.

- bruke engelsk sikkert og funksjonelt og være en god språkmodell for elevene.

- planlegge, gjennomføre, evaluere og videreutvikle tilpassede undervisningsopplegg i engelsk i henhold til gjeldende regelverk.

- bidra til, selvstendig og i et fagfellesskap, utvikling av gode læringsstrategier og god undervisningspraksis.

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt studium har kandidaten:

- utviklet etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle og kritiske perspektiver på lærerprofesjonens samfunnsrolle.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:03:34