Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng.
I tråd med valgt profilering velger man

                                   enten:
-SFEL110114 Språk og kommunikasjon 1-7 (høst 2016) og
-SFEL110214 Kulturstudier for lærere 1-7 (vår 2017)

                                    eller:
-SFEL510314 Språk og kommunikasjon 5-10 (høst 2016) og
-SFEL510414 Kulturstudier for lærere 5-10 (vår 2017)

Emnene består av både teoretiske, praktiske og fagdidaktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i arbeid med engelsk i grunnskolen. 

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert med gjennomføring av ett emne hvert semester. Studiet er nettbasert med tre samlinger på studiested Halden hvert semester. Samlingene varer to-tre dager (på dagtid).

Bruk av læringsplattform er sentralt i studiet som kilde for emneinformasjon, innlevering av oppgaver og diskusjoner i form av innlegg både fra studenter og faglærer. 
Det er lagt opp til at undervisningsformer og gode kommunikasjonskanaler skal ivareta god kontakt både mellom student og lærer og studentene i mellom.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og fagliginformasjon. Studentene vil få tilbud om bibliotekundervisning i løpet av studiet der det blant annet vil undervises i referanseteknikk. 

Praksis

Det er ikke praksis i dette studiet.
Det er lagt opp til at man har en lærerutdanning fra før.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

            - HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)

            - Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå, teoretisk forståelse og didaktiske ferdigheter. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav og mappeinnleveringer.

I tråd med Kunnskapsløftets fokus på innsikt i egne læringsstrategier legges det opp til at student og lærer i fellesskap kan bidra til å gi den enkelte student god kvalitet på sine studier.

Vurdering

- Det er arbeidskrav knyttet til studiet som må være innlevert til avtalte frister og godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen (se den enkelte emnebeskrivelse). Normalt er studentens godkjente arbeidskrav i et emne gyldig i ett år etter at studenten har avlagt eksamen, dvs. at studenten normalt kan gå opp til ny/utsatt eksamen uten å avlegge nye arbeidskrav dersom ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen.

- Vurdering gis i form av individuell skriftlig og muntlig eksamen, samt mappeeksamen.

- Karakterer gis på en skala fra A-F, der A er beste karakter, E er dårligst bestått karakter og F er ikke bestått.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester.
Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2016

Engelsk for lærere 1

Engelsk for lærere 1, obligatoriske emner, profilering 1-7

Engelsk for lærere 1, obl emner, profilering 5-10

Vår 2017

Engelsk for lærere 1, obligatoriske emner, profilering 1-7

Engelsk for lærere 1, obl emner, profilering 5-10

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:03:35