Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet gir studentene grunnlag for å utvikle lærerkompetanse gjennom individuelt arbeid og gruppearbeid.

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng, som går over to semestre.

Kroppsøving/idrett 102: Inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn (1-7) (høst)
Kroppsøving/idrett 101: Praktisk undervisning og læring i bevegelse (1-7) (vår)

Se studiemodell under og den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisning- og læringsformer
Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert, og den er både teori- og praksisorientert. Studentene er organisert i basisgrupper som del av 4-årig grunnskolelærerutdanning 1-7. Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte undervisnings- og arbeidsformer. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk virksomhet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Noen deler av studiet gjennomføres konsentrert, for eksempel friluftsliv og ski/skøyter. Skikurset er todelt, og består av et langrennskurs og et alpintkurs.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til emnene vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver hvor også rettigheter til minoriteter som samer har en plass, samt likestilling og respekt overfor ulikheter mellom kjønnene.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til det enkelte emne som fremgår av emnebeskrivelsene. Disse arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Arbeidskrav knyttet til emnene er sammenlignbare i arbeidsmengde.

Med utgangspunkt i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn fremheves følgende aspekter:

Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving
Kunnskapsløftet forutsetter at de grunnleggende ferdighetene skal gjennomsyre all undervisning i skoleverket. Med grunnleggende ferdigheter forstås lese, skrive, regne, muntlig framstilling og bruk av digitale verktøy. Studentene skal derfor trenes i å benytte disse grunnleggende ferdigheter i kroppsøving som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer, gjennom arbeidskrav og ulike innleveringer, muntlige presentasjoner og i vurdering og veiledning av disse, samt til eksamen.

Digital- og informasjonskompetanse
IKT er integrert i studiet som en naturlig del i alle emner. En viktig hensikt er å utvikle studentens digitale ferdighet til bruk for egen praksis i skolens kroppsøvingsundervisning.
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse både via digitale søkemotorer (blant annet Oria) og utstrakt utlån og veiledning av relevant litteratur. Her gis opplæring i å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning i å søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Tilbakemelding underveis
Studentene får tilbakemelding fra faglærere gjennom studieåret, både gjennom formalisert og uformell veiledning.

Vurdering

Studentene vil møte muntlig eksamensform samt en eksamen der studentenes praktiske og didaktiske ferdigheter prøves i et undervisningsopplegg for medstudenter.
I begge emner benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F, hvor A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Det benyttes intern og ekstern sensor. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurdering.

Praksis

Det er knyttet praksis til studiet, se nærmere beskrivelse i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng) og Plan for praksis. Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene vil få innsikt i forskningsbasert tenkemåte gjennom forelesninger, ekskursjoner og gjennom egne arbeidskrav.

Internasjonalisering

Studiene ved Avdeling for lærerutdanning skal preges av at studentene ser fag og lærerarbeid i et internasjonalt perspektiv. Det innebærer at det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:09:29