Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden. Hoveddelen av undervisningen foregår i Halden, deler av undervisning vil foregå i høgskolens lokaler i Fredrikstad og på andre eksterne arenaer, se informasjon i semesterplaner.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) (2013–2014)

Informasjon om studiet

Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) er et valgfag i 4. studieår i Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng). Studiet er aktuelt for studenter som ønsker å undervise i kroppsøving på grunnskolens 1.-7. trinn. Studiet har en bred kulturell forankring, med vektlegging av leik, idrett, dans, friluftsliv og kroppsøving i et helseperspektiv, samt kroppens oppbygging og funksjon og grunnleggende prinsipper for bevegelse og trening. Studiet bygger på Rammeplan for Grunnskolelærerutdanning 1.-7.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap i leik, idrett, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
 • har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy i begynneropplæringen, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i barns utvikling
 • har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
 • har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring.

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen tilpasset elever på 1.-7. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle barne- og ungdomsmiljøer
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Opptak

Ingen krav ut over opptakskravet til Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng).

Studentene må være i allminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre studiet.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet gir studentene grunnlag for å utvikle lærerkompetanse gjennom individuelt arbeid og gruppearbeid.

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng, som går over to semestre.

Kroppsøving/idrett 101: Bevegelseslære (1-7)
Kroppsøving/idrett 102: Fysisk aktivitet, kultur og samfunn (1-7)

Se studiemodell under og den enkelte emnebeskrivelse.

Organisering og læringsformer

Undervisningen skal være forskningsbasert og profesjonsorientert. Den skal være både teori- og praksisorientert. Studentene får erfaring med varierte organiserings- og arbeidsformer. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk virksomhet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Noen deler av emnet Bevegelseslære (Idrett 101) gjennomføres konsentrert, for eksempel friluftsliv og ski/skøyter. Skikurset er todelt og består av et langrennskurs og et alpint kurs.

Praksis

Det er knyttet praksis til studiet, se nærmere beskrivelse i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal i emne 102 gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid.

Internasjonalisering

Se generell del av studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA 2).
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding fra faglærere gjennom studieåret, både gjennom formalisert og uformell veiledning.

Vurdering

Vurderingsformene omfatter en muntlig eksamen (emne 102) og en eksamen der studentenes praktiske og didaktiske ferdigheter prøves i et undervisningsopplegg for medstudenter (emne 101).

I alle emner benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F, hvor A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Det benyttes intern og ekstern sensor. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurdering.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studentene med fullført og bestått Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 er kvalifisert til å ta Kroppsøving 2 for grunnskolelærerutdanning 1-7. Dette studiet tilbys ikke ved HIØ. Studenter med fullført Grunnskolelærerutdanning med Kroppsøving 1 og 2 i sin fagkrets vil ha mulighet til videre idrettsstudier ved for eksempel Norges idrettshøgskole.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 3. juli 2013

Studieplanen gjelder for

2013-2014
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 03:40:55