Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Studenter som har gjennomført IKT for lærere (30 studiepoeng):

 • har utviklet profesjonsfaglig digital kompetanse og kan legge til rette for elevenes læring

 • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging, administrasjon og gjennomføring av eget studium, og for gjennomføring av undervisning.

 • har utviklet ferdigheter i digital kommunikasjon og bruk av multimedia

 • kan se sammenhengen mellom ulike læringsperspektiver og utvikling av digital kompetanse

 • har utviklet kunnskap og ferdigheter om pedagogisk og fagdidaktisk bruk av IKT

 • har utviklet digital dømmekraft mht bruk av IKT i skole og annen relevant opplæring

 • har innsikt i IKTs betydning for barne- og ungdomskultur, samfunn og arbeidsliv

 • har kunnskap om bruk av sammensatte tekster knyttet til digital studieteknikk og undervisning

 • kan samarbeide i digitale læringsmiljø og andre profesjonsfelleskap

 • har kunnskap om vurdering for læring i digitale omgivelser

 • kan produsere digitale læringsressurser

 • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med elever med ulike behov

 • kan reflektere over hvordan digitalisering endrer lærerrollen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:06:39