Om studiet

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en integrert del av hverdagen til barn, unge og voksne, selv om den utnyttes i svært varierende grad i skolen. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på linje med å lese, skrive, regne og å uttrykke seg muntlig. For mange kan den største utfordringen være å se hvordan teknologi kan benyttes som et utgangspunkt for læring i fagene.

I LK20 (Læreplanverket) aktualiseres pedagogisk bruk av teknologi ytterligere i fagene. Det handler f.eks. om å tilegne seg viktige ferdigheter for framtiden, som informasjonskompetanse, problemløsning, dybdelæring og kreativitet.

Studiet gir en innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT, og består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et webkamera og en datamaskin. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i ulike digitale verktøy, som blant annet kan brukes til læring i fag, planlegging av undervisning og til å skape egne undervisningsopplegg. Emnet i vårsemesteret tar for seg hvordan lærere kan integrere pedagogikk og teknologi i sitt profesjonsarbeid, inkludert klasseledelse i teknologirike omgivelser og digitale vurderinger. Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står derfor særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgavene lærere står overfor, og gir både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til bruk av IKT.

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC):

Publisert 20. des. 2021 10:27 - Sist endret 28. apr. 2022 09:46