Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet IKT for lærere (30 studiepoeng) er organisert i to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng, emne LA101IKT14 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og emne L102IKT15 Pedagogisk bruk av IKT.

Se studiemodell under og egne emnebeskrivelser for detaljert informasjon.

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er nettbasert, og organiseres som MOOC.

Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer i studiet er digitale undervisningssekvenser, video, praktisk arbeid med digitale ressurser, øving og oppgavearbeid, i hovedsak individuelt og noe i gruppe, og selvstudium. I tillegg er det obligatoriske oppgaver i hvert av emnene som del av eksamen.

Undervisningen i studiet bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Arbeidskrav
Det er ingen arbeidskrav knyttet til studiet.

Vurderingsformer
Studentene får digital tilbakemelding på studieframgang underveis i studiet i tilknytning til mappeoppgavene.

I begge emner er det mappevurdering. Det benyttes både karakterregel A-F og Bestått / Ikke bestått ved vurdering av emnene. Se emnebeskrivelsene for en mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer.

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik kan du påvirke kvalitetsutviklingen av studiet ditt:https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 03:03:35