Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2017–2018)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner; Kunst og visuell kommunikasjon (2-dimensjonal form) og Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3-dimensjonal form). Begge emnene har et omfang på 15 studiepoeng og innholdet fremgår av emnebeskrivelsene. Se modell under.

Studiet bidrar på utdanningens Profesjonsdager og deltar i tverrfaglig samarbeid og undervisning med andre fag i Grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Organisering og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper.  
Studiet vektlegger at studentene møter varierte arbeidsformer med forelesninger, arbeid i verksted med oppgaver som gruppearbeid og individuelt arbeid, faglige diskusjoner, utstillingsbygging, og studiebesøk til ulike kunstmuseer og gallerier. Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende tilnærming til faget og undervisningen i faget.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenter som følger studiet arbeider med lærestoffet i selvstudium 10 timer i uken, i tillegg til 10 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 20 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Det er obligatoriske arbeidskrav til hvert emne, som går fram av emnebeskrivelsene.

IKT er integrert i studiet. Høgskolen kan kreve at studeten har egen bærbar datamaskin.

Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til å øke studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Fagdidaktikk
Ulike perspektiver i fagdidaktikk gis i teoriundervisningen. Temaet blir også drøftet ved innføring av praktiske oppgaver og underveis når det arbeides med materialer og teknikker i verkstedene. Fagdidaktiske diskusjoner er naturlig knyttet til praksisforberedelser og som etterarbeid for de studentene som er i lærerutdanningsløp. Det kreves også at studentene reflekterer skriftlig over fagdidaktiske problemstillinger i sine loggbøker som skal presenteres til eksamen og som er del av eksamensutstillingen. Fagdidaktiske temaer kan være del av lærestoffet til muntlig eksamen. Fagdidaktikk er tema i emnebeskrivelsen, i semesterplanen og dekket i pensumlitteraturen.

Integrering av praksis
For studenter som er i lærerutdanningsløp, planlegges praksis sammen med faglærer og øvingslærer. Etter praksisperiodene blir det satt av tid til å drøfte praksiserfaringer i klasserommet sammen med de andre studentene og faglærerne. I studentenes loggbøker som er del av eksamensutstillingen er praksiserfaringer i forhold til faglige vinklinger en naturlig del av innholdet.

Forskningsbasert undervisning
Undervisningen er oppdatert og basert på nyere forskning i faget. 

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter blir satt opp som eget tema i de fagdidaktiske teoritimene, og det reflekteres rundt emnet i loggbøkene i forhold til kunst- og håndverksfaget i grunnskolen. Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk er således del av lærestoffet som er aktuelt til muntlig eksamen.
Grunnleggende ferdigheter er en naturlig del av innholdet i kunst og håndverk. Det arbeides kontinuerlig med skriftlighet i loggbøker og i rapporter. Muntlighet trenes ved presentasjoner av egne arbeider i utstillinger og i diskusjon rundt ulike problemstillinger. Regneferdigheter trengs i arbeid med design og ved konstruering av arbeider i tre og tekstil. Ferdigheter i IKT brukes når det innhentes informasjon på nettet, det skrives loggbøker, drives med bildebehandling og designes ulike typer arbeider og presentasjoner.

Flerkulturelle perspektiver
I kunst og håndverk vises først og fremst de flerkulturelle perspektivene i fokuset på internasjonal kunst, kunsthåndverk og kultur. I Kunst og håndverk 1 er det en obligatorisk studietur til utlandet der tema er internasjonal kunst fra ulike epoker.

Tilpasset opplæring
Arbeidsoppgaver i kunst og håndverk tilpasses den enkelte elev siden utfordringene som oftest delvis er åpne og kreative i møte med ulike typer materialer og teknikker. Tilpasset opplæring i kunst og håndverk er del av fagdidaktikken og således del av refleksjonene studentene må gjøre i sine praksisforberedelser og i sitt etterarbeid samt i loggbøkene som er del av eksamensutstillingen

Obligatorisk deltakelse
Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Sykefravær som overskrider 20 % av undervisningstiden medfører at studenten ikke kan framstille seg til eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får først en skriftlig melding om dette.

Studieturer
I studiet inngår obligatoriske studieturer til kunst- og kulturhistoriske museer og gallerier. Lærestoff i forbindelse med studieturene er en del av pensum.

Utgifter
Studiet medfører materialutgifter, i tillegg til egne utgifter til materiell/utstyr. Studenten må også påregne utgifter til obligatoriske studieturer.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til emnene, og arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon om arbeidskravene.

Praksis

Praksis inngår i studiet. Se mer informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng) og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal i løpet av studiet jobbe med forsknings- og utviklingsbasert arbeid i forbindelse med oppgave i billedanalyse, se emnebeskrivelser og semesterplaner for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

  • Se studieplan (programplan) for Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Det gis arbeidskrav i hvert emne som studentene får tilbakemelding på.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. 

I Kunst og håndverk 1, trinn 1-7 (30 studiepoeng) møter studentene muntlig eksamensform sammen med mappevurdering i begge emnene.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F, der A er beste og E dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått. 

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:07:16