Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2011–2012)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er delt inn i to obligatoriske emner, begge på 15 studiepoeng:

Musikk 201: Lytte, forstå, utøve og reflektere
Musikk 202: Utøve, lytte, skape og forstå 

Se studiemodell under og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Organisering og læringsformer

Emnene er praktisk-teoretiske.

Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig ressurs.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØ's studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolen sine studieprogrammer (kalt EVA2).
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester, både muntlig og skriftlig.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriftlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Man benytter en gradert karakterskala fra A - F, der A er beste og E er dårligste ståkarakter. F er 'ikke bestått'.

Se emnebeskrivelser for mer detaljert informasjon.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studiemodell

Høst 2011

Vår 2012

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:05:07