Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2013–2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner. Hvert emne er på 15 studiepoeng.

Emne 301: Musikkteoretiske fag
Emnets innhold er verkanalyse, musikk fra 1900-tallet, instrumental- og sangdidaktikk, hørelære og harmonilære/arrangering.

Emne 302: Sal og scene
Emnets innhold er utviklingsoppgave, forskningsmetode og vitenskapslære.

Se studiemodell under og den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon.

Organisering og læringsformer

Forelesningene foregår i hel klasse og i grupper. I tillegg blir det obligatorisk gruppearbeid/kollokviearbeid og konserter. Hovedinstrument undervises individuelt.

Studentene må beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver.


Bruk av bibliotek
Biblioteket har musikksamling av aktuelt lærestoff, samt lydsamling, som det forventes at studentene bruker aktivt.

Bruk av IKT
Bærbar pc anbefales, og kan kjøpes gjennom høgskolen. IKT-opplæring tilbys, fordi multimediaredskaper er sentrale i utviklingen av både studentenes læringsarbeid i studiet og som virkemiddel i musikalske uttrykk.

Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet
Gruppearbeid, konserter og konsertbesøk er obligatorisk.

Studietur
Det vil bli gjennomført en studietur i løpet av studiet. Studentene må selv dekke kostnadene til dette. Omfang og innhold i studieturen avtales ved semesterstart.

Arbeidskrav
Studentene må ved siden av obligatorisk frammøte beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver. Fagansvarlig vil vurdere evt. fravær i forhold til rett til framstilling til eksamen.

Følgende aktiviteter/oppgaver skal være godkjent: hørelæreprøve, samspill, harmonilære/arrangering og lytteprøve fra 1900-tallets musikk.

Studentene må delta, både som tilhørere og som utøvere, på avtalte konserter gjennom studieåret. Se semesterplanen.

For å kunne framstille seg til eksamen, må aktiviteter/oppgaver være skriftlig godkjent av faglærer.

Se den enkelte emnebeskrivelse for flere detaljer om arbeidskrav.

Evaluering av studiet

Studenten får mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringene.

Tilbakemelding underveis

Studentveiledning/samtale angående framdrift av studiet avvikles i februar.

Vurdering

Det benyttes skriftlig og muntlig vurderingsform i studiet, samt deltakelse i konsertproduksjon. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

I begge emner benyttes gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter, E er dårligste karakter og F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Litteraturliste fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

 

Studiemodell

Høst 2013

Vår 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 03:04:49