Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (2009–2010)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Grad: Høgskolekandidat.

Påbyggingsstudiet kan også inngå som en del av bachelorgrad og/eller allmennlærerutdanning.

Opptak

Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av tre hovedemner og emnene er obligatoriske. Hvert emne er på 10 studiepoeng.

Emne 1: Lede, forstå og lytte
Emnets innhold er verkanalyse, musikk fra 1900 tallet, instrumental - og sangdidaktikk, hørelære og harmonilære/arrangering.

Emne 2: Musikkteoretisk fordypning
Emnets innhold er utviklingsoppgave, forskningsmetode og vitenskapslære.

Emne 3: Musisere
Emnets innhold er hovedinstrument og samspill.

Det er ingen valgfrie emner i studiet, men studentene skal skrive en utviklingsoppgave i emne 2 (fordypning) hvor problemstillingen/temaet velges i samråd med tildelt veileder.

Progresjon
Emne 2 avsluttes 15. februar. Emne 1 og 3 avsluttes 2. semester.

Likestillingsaspekt
Det er et mål for opplæringen at begge kjønn skal kunne utfolde seg på egne premisser. Trykket fra en global kultur- og medieindustri, som ofte er stereotyp i uttrykk og innhold, påvirker barn og unge. Lærerstudentene må ha innsikt i hvordan dette preger kjønnssosialiseringen, og de må kunne trekke konsekvenser av denne påvirkningen i den pedagogiske planleggingen og det metodiske opplegget.

Organisering og læringsformer

Forelesningene foregår i hel klasse og i grupper. I tillegg blir det obligatorisk gruppearbeid/kollokviearbeid og konserter. Hovedinstrument undervises individuelt.

Studentene må beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver.


Bruk av bibliotek
Biblioteket har musikksamling av aktuelt lærestoff, samt lydsamling, som det forventes at studentene bruker aktivt.

Bruk av IKT
Bærbar pc anbefales, og kan kjøpes gjennom høgskolen. IKT-opplæring tilbys, fordi multimediaredskaper er sentrale i utviklingen av både studentenes læringsarbeid i studiet og som virkemiddel i musikalske uttrykk.

Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet
Gruppearbeid, konserter og konsertbesøk er obligatorisk.

Studietur
Det vil bli gjennomført en studietur i løpet av studiet. Studentene må selv dekke kostnadene til dette. Omfang og innhold i studieturen avtales ved semesterstart.

Arbeidskrav
Studentene må ved siden av obligatorisk frammøte beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver. Fagansvarlig vil vurdere evt. fravær i forhold til rett til framstilling til eksamen.

Følgende aktiviteter/oppgaver skal være godkjent: hørelæreprøve, samspill, harmonilære/arrangering og lytteprøve fra 1900 tallets musikk.

Studentene må delta, både som tilhørere og som utøvere, på avtalte konserter gjennom studieåret. Se semesterplanen.

For å kunne framstille seg til eksamen, må aktiviteter/oppgaver være skriftlig godkjent av faglærer.

Se den enkelte emnebeskrivelse for flere detaljer om arbeidskrav.

Praksis

Studiet har ingen praksis

Internasjonalisering

Undervisningen i musikk skjer i et internasjonalt perspektiv, der flerkulturelle innfallsvinkler er en viktig del av studentenes arbeid.

Tilbakemelding underveis

Studentveiledning/samtale angående framdrift av studiet avvikles i februar.

Vurdering

Arbeidskravene skal være skriftlig godkjent innen fastsatt dato før eksamen. Arbeidskravene godkjennes 2. semester før 15. april (i emnet 101 og 103).

 

Sluttvurderingen består av en utviklingsoppgave, en skriftlig eksamen og eksamen i hovedinstrument. Hver eksamen er på 10 studiepoeng.

 

EMNE 1:

Skriftlig individuell eksamen 6 timer. Oppgaver gis fra følgende delemner: Musikk fra det 19. århundre med hovedvekt på kunstmusikk og verkanalyse.

 

EMNE 2:

Innlevering av utviklingsoppgave på 15 - 20 sider + vedlegg innen 15. februar.

 

EMNE 3:

Konsert hovedinstrument på ca. 30 minutter

Repertoarliste knyttet til konserten innleveres 1. mars.

 

Det gis en karakter i hvert emne. Det benyttes ekstern sensor på emne 1 og 3, og intern sensor på emne 102.

 

Karaktersystem

Arbeidskravene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Det brukes gradert karakterskala fra A - F ved alle eksamenene, hvor A er beste karakter, E er dårligste karakter og F betyr 'Ikke bestått'.

Litteratur

Litteraturliste fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Fagansvarlige for studiet er Per Anders Hegre og Elisabeth Giske.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eystein Arntzen 23. juni 2009

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2009 - 2010
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:41:29