Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (2013–2014)

Informasjon om studiet

Påbyggingsstudiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller som en videreutdanning for lærere.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om

 • musikalske teknikker
 • vitenskapelige metoder innenfor musikkvitenskap
 • musikkteoretisk tilrettelegging
 • repertoar innen ny kunstmusikk fra 1900-tallet
 • musikalske teknikker

FERDIGHETER
Studenten har etter endt studium

 • økt ferdighetsnivå innen sang og spill
 • ferdigheter i å anvende forskning som metode innen vitenskapelige emner
 • ferdigheter i å tilrettelegge for musikalske aktiviteter
 • ferdigheter i å vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teoretisk forståelse
 • økt ferdighetsnivå innen kor og samspill
 • ferdigheter i å tilrettelegge for musikalske aktiviteter
 • utviklet fagdidaktisk kunnskap og kan reflektere over ulike aspekter ved musikkformidling gjennom konsertproduksjon og prosjekter.


GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 • planlegge, vurdere og gjennomføre musikkaktiviteter for skole og musikklivet generelt.
 • styrke den akademiske musikkompetansen gjennom vitenskapelig arbeid.
 • utvikle kompetanse i å tilrettelegge for musikkproduksjoner.

Opptak

Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to obligatoriske emner. Hvert emne er på 15 studiepoeng.

Emne 301: Musikkteoretiske fag
Emnets innhold er verkanalyse, musikk fra 1900-tallet, instrumental- og sangdidaktikk, hørelære og harmonilære/arrangering.

Emne 302: Sal og scene
Emnets innhold er utviklingsoppgave, forskningsmetode og vitenskapslære.

Se studiemodell under og den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon.

Organisering og læringsformer

Forelesningene foregår i hel klasse og i grupper. I tillegg blir det obligatorisk gruppearbeid/kollokviearbeid og konserter. Hovedinstrument undervises individuelt.

Studentene må beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver.


Bruk av bibliotek
Biblioteket har musikksamling av aktuelt lærestoff, samt lydsamling, som det forventes at studentene bruker aktivt.

Bruk av IKT
Bærbar pc anbefales, og kan kjøpes gjennom høgskolen. IKT-opplæring tilbys, fordi multimediaredskaper er sentrale i utviklingen av både studentenes læringsarbeid i studiet og som virkemiddel i musikalske uttrykk.

Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet
Gruppearbeid, konserter og konsertbesøk er obligatorisk.

Studietur
Det vil bli gjennomført en studietur i løpet av studiet. Studentene må selv dekke kostnadene til dette. Omfang og innhold i studieturen avtales ved semesterstart.

Arbeidskrav
Studentene må ved siden av obligatorisk frammøte beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver. Fagansvarlig vil vurdere evt. fravær i forhold til rett til framstilling til eksamen.

Følgende aktiviteter/oppgaver skal være godkjent: hørelæreprøve, samspill, harmonilære/arrangering og lytteprøve fra 1900-tallets musikk.

Studentene må delta, både som tilhørere og som utøvere, på avtalte konserter gjennom studieåret. Se semesterplanen.

For å kunne framstille seg til eksamen, må aktiviteter/oppgaver være skriftlig godkjent av faglærer.

Se den enkelte emnebeskrivelse for flere detaljer om arbeidskrav.

Internasjonalisering

Undervisningen i musikk skjer i et internasjonalt perspektiv, der flerkulturelle innfallsvinkler er en viktig del av studentenes arbeid.

Evaluering av studiet

Studenten får mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringene.

Tilbakemelding underveis

Studentveiledning/samtale angående framdrift av studiet avvikles i februar.

Vurdering

Det benyttes skriftlig og muntlig vurderingsform i studiet, samt deltakelse i konsertproduksjon. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

I begge emner benyttes gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter, E er dårligste karakter og F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Litteraturliste fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eystein Arntzen 23. juni 2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen, 13. juni 2013

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2013-2014

Studiemodell

Høst 2013

Vår 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:41:29