Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante teoriar om lesing og leseopplæring

 • har kunnskap om dei ulike funksjonane lesing kan ha for elevars utvikling og læring

 • har kunnskap om lesestrategiar

 • har kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege, skriftlege og samansette tekstar; fiksjonstekstar og sakprosatekstar i ulike sjangrar, og tekstar frå eldre og nyare medium

 • har kunnskap om relevante teoriar innan munnleg opplæring

 • har kunnskap om relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske omgrep og perspektiv

 • har kunnskap om barnelitteratur og nyare litteratur som vender seg mot vaksne lesarar

 • har brei innsikt i korleis elevar på 5.-10. trinn kan vidareutvikle skriveferdigheitene sine

 • har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk

 • har brei kunnskap om relevante teoriar om skriving og skriveopplæring

 • har kunnskap om dei ulike funksjonane skriving kan ha for elevars utvikling og læring

 • har kunnskap om skrivestrategiar

 • har kunnskap om gjeldande normering av bokmål og nynorsk

Ferdigheiter
Kandidaten

 • kan vurdere og bruke relevante undervisningsmetodar i leseopplæring frå 5. til 10. trinn, både for elevar med norsk som førstespråk og andrespråk

 • kan leggje til rette for og stimulere elevar til variert munnleg bruk av språket

 • kan leggje til rette for at elevar får lese eit breitt utval litteratur, også sakprega tekstar i tradisjonelle og moderne medium, at dei utviklar leselyst og gode lesestrategiar og blir stimulerte til vidare lesing

 • kan analysere, tolke og vurdere tekster og presentere litterære og litteraturteoretiske innsikter på varierte måtar

 • kan bruke varierte arbeidsmåtar for auka litteraturforståing og glede hos elevane

 • kan samtale om litteratur og tilpasse form og innhald i samtalen med omsyn til kjønn, alder, kunnskap og kulturell bakgrunn hos mottakarane

 • kan analysere språket som system

 • kan legge til rette for at elevar får skrive sakprega tekstar og fiksjonstekstar av ulikt slag

 • kan rettleie elevar i ulike former for skriftleg argumentasjon og i variasjon i ordbruk og setningsoppbygging

 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av skriftlege elevtekstar

 • kan vurdere relevante undervisningsmetodar i skriveopplæring, skriftforming og grammatikk frå 5. til 10. trinn, både for elevar som skriv på bokmål og elevar som skriv på nynorsk

 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheiter, setje i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevanskar

 • kan nytte retoriske kunnskapar i arbeid med skriftlege tekstar

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • er ein sikker munnleg språkbrukar og stø i skriftleg bokmål og nynorsk

 • kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon

 • kan arbeide med språk og tekst i fleirkulturelle klassemiljø

 • kan formidle norskfaglege innsikter og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper

 • kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevane og oppmode dei til aktiv deltaking i det offentlege liv

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 03:09:45