Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2010–2011)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn utvikler språk og begrep, muntlig og skriftlig,
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og om ulike teorier innen lese- og skriveopplæring, med særlig vekt på begynneropplæringa
 • har kunnskap om lese- og skrivestrategier
 • har kunnskap om de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring, med særlig vekt på begynneropplæringa
 • har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk og innsikt i forholdet mellom talemålsvariasjon og skriftspråksnormering
 • har kunnskap om flerspråklighet, flerspråklig praksis og om det å lære norsk som et andrespråk
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og sammensatte tekster; fiksjonstekster og sakprosatekster i ulike sjangrer, og tekster fra eldre og nyere medium
 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver
 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangrer og god forståing for hvordan denne litteraturen har utvikla seg over tid.
 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid som retter seg mot ungdom og voksne lesere
 • har kunnskap om den gjeldende læreplanen for skolens norskfag
 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begrep og perspektiv
 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangrer og god forståing for hvordan denne litteraturen har utvikla seg over tid
 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid som retter seg mot ungdom og voksne lesere
 • har kunnskap om den gjeldende læreplanen for skolens norskfag


Ferdigheter:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på ulike trinn fra 1. til 7. trinn og grunngi faglige valg
 • kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæringa og skriftforming fra 1. til 7. trinn, både for elever med norsk som førstespråk og andrespråk, og for elever som skriver på bokmål og elever som skriver på nynorsk
 • kan bruke ulike vurderingsmåter i norskfaget
 • kan kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevansker
 • kan legge til rette for og stimulere elever til variert muntlig bruk av språket
 • kan legge til rette for at elevene kan skrive i ulike sjangrer og medium
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse av, respons på og vurdering av muntlige og skriftlige elevtekster for å fremme læring
 • kan nytte retoriske kunnskaper i arbeid med muntlige og skriftlige tekster
 • kan legge til rette for at elever leser ulike typer tekster i tradisjonelle og moderne medium, utvikler leselyst og gode lesestrategier og blir stimulerte til videre lesing
 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområder og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur
 • kan formidle norskfaglige innsikter og tilpasse form og innhold til ulike målgrupper
 • kan analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter
 • kan legge til rette for møte med tekster på dansk og svensk, både muntlige og skriftlige, og samiske og utenlandske tekster i oversettelse
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering
 • kan bidra til å utvikle lokale læreplaner
 • kan vurdere ulike typer norskfaglige læremiddel ut fra ulike kriterium og med tanke på læringsutbytte til elevene
 • kan ta i bruk ulike digitale verktøy i norskopplæringa og skape og vurdere digitale, sammensatte tekster
 • kan stimulere den estetiske sansen til elevene


Generell kompetanse:

Studenten

 • er sikker muntlig språkbruker og stø i skriftlig bokmål og nynorsk
 • kan arbeide med språk og tekst i flerkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon
 • kan arbeide selvstendig, og sammen med andre, med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag
 • kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevene og oppfordre de til aktiv deltaking i det offentlige liv
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 03:53:18