Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:Norsk 101 (1-7) og Norsk 102 (1-7). Begge emnene har et omfang på 15 studiepoeng og innholdet fremgår av emnebeskrivelsene.

Organisering og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper i grunnskolelærerutdanningen 1-7.  Det blir i studiet lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer; forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Hvert emne inneholder arbeidskrav, som fremgår av emnebeskrivelsen. Disse arbeidskravene må være godkjent for å framstille seg til eksamen. IKT er en integrert del av studiet, som benytter Fronter som læringsplattform.

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Praksis

Innhold og arbeidsmåter for Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 er nært knyttet til praksis og gjeldende læreplan for grunnskolen. Se programplanen og aktuell Praksisplan for grunnskolelærerutdanning 1-7.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav krav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen

Det benyttes bokstavkarakter A-F, der A er beste og E dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

I Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 møter studentene både muntlig og skriftlig eksamensform. Se emnebeskrivelsene.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 03:52:15