Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har inngåande kjennskap til teoriar om lesing og skriving, særleg knytt til den andre lese- og skriveopplæringa
 • har kunnskap om kva for funksjonar lesing og skriving har hatt og har i kulturen vår og om kva som kjenneteiknar språkleg kommunikasjon i ulike medium
 • har kunnskap om språklege endringsprosessar, i fortid og samtid, om normeringsspørsmål i moderne norsk og om sentrale kjenneteikn ved norske dialektar
 • har kunnskap om litteraturteori
 • har litteraturhistorisk oversikt
 • har kunnskap om sentrale verk i nordisk fiksjonslitteratur med hovudvekt på litteratur for barn og unge i fortid og samtid
 • har kunnskap om strukturar i og oppbygging av multimodale tekstar og har innsikt i litteraturformidling på tvers av medium
 • har kunnskap om multimodale tekstars plass i skolen og det moderne samfunnet
 • har innsikt i den faglege debatten om litterær kanon, danning og literacy

Ferdigheiter
Studenten

 • kan organisere og drive tilpassa lese- og skriveopplæring for 1. til 7. trinn etter fagleg grunngitte prinsipp, også for elevar med norsk som andrespråk
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i rettleiing av elevar i lese- og skriveprosessen
 • kan bruke kunnskap om talemål- og skriftspråknormering i skriveopplæringa
 • kan vurdere og reflektere omkring ulike slags prøver i lesing og skriving og nytte resultatet av dei til fagleg utvikling for elevane
 • kan leggje til rette for den munnlege språkutviklinga til elevane
 • kan tolke skjønnlitterære tekstar
 • kan sette sentrale nordiske tekstar inn i ein historisk, kulturhistorisk og sosial kontekst
 • kan rettleie elevar i litteraturforståing
 • kan lese og analysere multimodale tekstar og digitalisert litteratur
 • kan samanlikne tekstar laga for barn med omsyn til innhald, form og funksjon
 • kan legge til rette for litteraturundervisning på trinn 1-7

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane
 • har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå eit historisk perspektiv på faget
 • har eit medvite forhold til korleis samtalen mellom lærar og elevar, og samtalen elevane imellom, kan fungere som reiskap for læring
 • har innsikt i norskfagets idégrunnlag og historie
 • har innsikt i nyare norskfagleg forsking
 • har eit kritisk blikk på norskfagets innhald
 • har forståing for norskfagets plass i skolens samfunnsoppdrag og kan sjå faget i eit større danningsperspektiv
 • kan rettleie elevar i arbeidet med tekstar slik at dei kan utvikle seg, skaffe seg kunnskap og førebu seg for aktiv deltaking i samfunnet
 • utviklar identiteten sin som norsklærar
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:07:43