Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2018–2019)

Studiets oppbygging og innhold

Norsk 2 består av to emne, kvart på 15 studiepoeng. Dei har desse hovudområda:

NOR103 Den andre lese- og skriveopplæringa. Skriftleg og munnleg norsk etter 1800 (1-7)

  • Den andre lese- og skriveopplæringa
  • Lesing og skriving i historisk perspektiv, faghistorie
  • Språkhistorie, språknormering og talemålsvariasjon

NOR104 Litteraturhistorie og -formidling på tvers av medier (1-7)

  • Tekstlesing i eit litteraturteoretisk og kulturhistorisk perspektiv
  • Tolking og analyse av multimodale tekstar og digitalisert litteratur
  • Fagdidaktikk knytt til skjønnlitteratur, med hovudvekt på barnelitteratur
  • Litteraturformidling på tvers av medium

Meir detaljert beskriving av innhaldet finst i dei to emnebeskrivingane.

Sjå studiemodell nedanfor.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er organisert over to ukentlige økter, noen ganger tre. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Studentene jobber individuelt og i grupper. Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med forelesninger, gruppearbeid, seminarer/fremlegg, øvelser og bruk av IKT.

Det forventes at studentene arbeider minimum 20 timer i uken i hvert emne, inkludert undervisning. Studentene må ta aktivt ansvar for egen læring.

Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til å øke studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Sentrale områder i musikkopplæringen er begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, flerkulturelle perspektiver, samiske forhold, tilpasset opplæring, vurdering, praksis og forskning.

Vurderingsformer
Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet. Se nærmere informasjon om arbeidskrav i emnebeskrivelsene.

Studentene møter varierte vurderingsformer i studiet, både skriftlig og muntlig eksamen. Det benyttes graderte karakterer (A-F).

Praksis

Praksis inngår i studiet og erfaringar frå praksis vil bli brukt i arbeid med norskfaget. Sjå Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentane skal gjennomføre eit forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for 1.-7. trinn knytt til ein semesteroppgåve. Sjå meir informasjon om FoU for grunnskolelærarstudentar i generell del av studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 (240 studiepoeng).

Internasjonalisering

Ved Avdeling for lærarutdanning blir det lagt vekt på at studentane skal sjå fag og lærararbeid i eit internasjonalt perspektiv. Det inneber at det blir lagt til rette for kontakt med tilsvarande utdanningsinstitusjonar i andre land og for utveksling av lærarar og studentar som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knytt til utdanning og læring.

I norskfaget blir det nordiske perspektivet spesielt vektlagt.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby ei aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av at studentane gir tilbakemeldingar og tar del i evaluering av studia.

Det enkelte fagmiljøet har ansvar for å etablere faste rutinar for evaluering på emnenivå (EVA 3). Sjå emnebeskrivingane for detaljar.

Litteratur

Sjå emnebeskrivingane.

Litteraturlister som er publisert for emne som ligg fram i tid, kan bli oppdaterte framfor kvart semester. Oppdaterte litteraturlister vil vere tilgjengelege i emnebeskrivingane ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:05:17