Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Norsk 2 for grunnskolelærarutdanning 1-7 (30 studiepoeng) (2012–2013)

Informasjon om studiet

Studiet er en påbygning til det obligatoriske Norsk 1 (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanningen 1-7 (240 studiepoeng).

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskapar:
Studenten

 • har inngåande kjennskap til teoriar om lesing og skriving, særleg knytt til den andre lese- og skriveopplæringa
 • har kunnskapar om kva for funksjonar lesing og skriving har hatt og har i kulturen vår og om kva som kjenneteiknar språkleg kommunikasjon i ulike medium
 • har kunnskapar om språklege endringsprosessar, i fortid og samtid, om normeringsspørsmål i moderne norsk og om sentrale kjenneteikn ved norske dialektar
 • har utvida kunnskapar om munnlege og skriftlege sjangrar og innsikt i korleis elevar frå 1. til 7. trinn utviklar kunnskapar om desse og kan nytte dei i eige tekstarbeid
 • har litteraturhistorisk og litteraturteoretisk oversikt, kunnskapar om sentrale verk i nordisk med særlig vekt på norsk fiksjonslitteratur og sakprosa og kjennskap til teoriar om samansette tekstar
 • har kunnskap om kva som skjer når ein tekst vert overført frå eit medium til eit anna (adaptasjon)
 • ?

Ferdigheiter:
Studenten

 • kan organisere og drive tilpassa lese- og skriveopplæring for 1. til 7. trinn etter fagleg grunngitte prinsipp, også for elevar med norsk som andrespråk
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i rettleiing av elevar i lese- og skriveprosessen
 • kan bruke kunnskap om talemål- og skriftspråknormering i skriveopplæringa
 • kan vurdere og reflektere omkring ulike slags prøver i lesing og skriving og nytte resultatet av dei til fagleg utvikling for elevane
 • kan leggje til rette for den munnlege språkutviklinga til elevane
 • kan rettleie i arbeidet med tekstar slik at elevane kan utvikle seg sjølve, skaffe seg kunnskapar og førebu seg for aktiv deltaking i offentlege rom og samfunnet som eit heile
 • kan samanlikne tekstar skrivne for barn med omsyn til innhald, form og funksjon
 • kan setje sentrale norske tekstar inn i ein historisk samanheng, tolke dei og sjå dei i lys av nordisk og annan internasjonal litteratur
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere samansette tekstar og setje dei inn i ein større kulturell og offentleg samanheng
 • ?

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan vurdere eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane
 • har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå eit historisk perspektiv på faget
 • har eit medvite forhold til korleis samtalen mellom lærar og elevar, og samtalen elevane imellom, kan fungere som reiskap for læring
 • utviklar identiteten sin som norsklærar

Opptak

Bestått obligatorisk Norsk 1 (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanningen 1-7 eller tilsvarende.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Norsk 2 består av emnene

 • LBNOR10312 Norsk 103 (1-7)
 • LBNOR10412 Norsk 104 (1-7)

Se modell under.

Norsk 103 tar for seg desse hovedtema:
- Den andre lese- og skriveopplæringa
- Lesing og skriving i historisk perspektiv, faghistorie
- Språkhistorie, språknormering og talemålsvariasjon

Norsk 104 er konsentrert om desse fagområda:
- Litteratur og litteraturdidaktikk for barnetrinnet
- Generell litteraturforståing og utvalde verk frå vår nordiske litterære kanon
- Samansette tekster
- TEkst og sjanger i ulike medier

Organisering og læringsformer

Studentane skal møte varierte arbeidsformer. Tilnærminga til stoffet skjer i hovudsak gjennom forelesingar, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. I lærerutdanninga speler dessutan praksisperiodene ei viktig rolle, og samarbeid med praksisskolane opnar for verdifull fagleg og didaktisk refleksjon knytt til både kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse i norskfaget. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal også gå inn som ein sentral del av norskstudiet. IKT blir brukt som eit reiskap for læring, rettleiing, samarbeid og dokumentasjon. Norskfaget samarbeider dessutan med høgskolebiblioteket om emne som litteratursøk, referanseteknikk og akademisk skriving.

Praksis

Praksis inngår i studiet og er nærmere beskrevet i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del, og i Plan for praksis (1-7).

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentane skal gjennomføre eit forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for 1. - 7. trinn knytt til ein semesteroppgåve. Sjå meir informasjon om FoU for grunnskolelærarstudentar i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del.

Internasjonalisering

Sjå studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7, generell del.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby ein aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentanes tilbakemeldinger og at man deltar i evaluering av studiane. Dette studieprogrammet blir jevnleg evaluert for å sikre og utvekle kvaliteten i programmet:

 • HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årleg ein evaluering av studiekvaliteten ved eit utval av høgskolen sine studieprogramm (kalt EVA2)
 • Utdanningas trinnvise studentevaluering kvart semester (EVA3)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allmenn kjende evalueringsrutinar på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering

Studiet har varierte vurderingsformar, sjå emneplanar.

Det gis karakterar etter gradert karakterskala A - F , der A er beste og E dårlegste beståttkarakter. F er ikkje bestått.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 5. juni 2012

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2012-2013

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:07:43