Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan:

 • analysere, forklare og vurdere hvordan ulike undervisnings- og læringsmiljøer bidrar til å støtte og fremme studenters læring, basert på didaktisk teori og erfaring
 • analysere samspillet mellom undervisningsmetoder, fagets egenart, vurderingsordninger og studenters læringsaktiviteter for å legge til rette for dybdeorientert og varig læring
 • forklare og vurdere hvordan digitale verktøy og medier kan anvendes for å utvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer - med særlig vekt på videoskjermopptak, samt nettbaserte møterom
 • forklare og anvende sentrale veiledningsmetoder og strategier i veiledning med kollegaer og studenter, både individuelt og i grupper
 • anvende sentrale læreplanteoretiske prinsipper i utforming og utvikling av læreplaner på ulike nivåer: Studie- og emneplaner og undervisningsplaner (course design)
 • vurdere hvordan læreplanprinsipper best kan tilpasses og anvendes i digitale læringsomgivelser som for eksempel den aktuelle læringsplattformer (LMS)

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • analysere, planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning ut fra didaktisk teori for å legge til rette for dybdeorienterte læringsaktiviteter
 • anvende varierte undervisningsmetoder i egen undervisning, herunder forelesning, seminar, gruppeundervisning og individuell tilbakemelding
 • anvende videoskjermopptak til fagformidling og som tilbakemeldingsverktøy på studentbesvarelser - både i campusbaserte og fleksible studier
 • opprette og anvende nettbaserte møterom til fagformidling, veiledning, webinarer og  tilbakemelding
 • delta i og gjennomføre veiledning med kollegaer med tanke på kompetanseutvikling i tråd med prinsipper for kollegaveiledning
 • veilede studenter og kollegaer individuelt og i gruppe
 • utforme emne- og undervisningsplaner i samsvar med læreplanteoretiske prinsipper og tilpasse planene til digitale læringsomgivelser som for eksempel den aktuelle læringsplattform (LMS)

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • vurdere og begrunne spesielle didaktiske utfordringer som knytter seg til eget fag og dets særtrekk
 • vurdere og drøfte egen rolle og faglig forankring i kollegialt samarbeid om pedagogiske problemstillinger og utfordringer
 • vurdere og drøfte yrkesetiske problemstillinger knyttet til rollen som lærer og pedagog i høyere utdanning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 03:19:51