Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • kjenner til undervisningspraksis i samfunnsfag i grunnskolen
 • har kunnskap om samfunnsinstitusjoner, nære fellesskap og ulike kulturer
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barneårene
 • har kunnskap om barns rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om landskapsformene i dagens Norge og om hvordan man kan bruke slik kunnskap i opplæringen
 • har kunnskap om naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre og miljø
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekk i Norge og verden fra den eldste bosetting til ca. 1800
 • har kunnskap om lokal- og regional historie som disiplin og om hvordan denne kan brukes i opplæringen
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige tenkemåter og metoder
 • har kjennskap til sentrale kilder i faget og til kritisk vurdering av disse


Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
 • kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid og gi læringsrettede tilbakemeldinger
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen og bidra til at elevene kan forholde seg kritisk til digitale medier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder
 • kan arbeide med samfunnsverdier og holdninger i grunnskolens samfunnsfag
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper


Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • har innsikt i barns forståelse av faget
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:48:42