Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner, hver med et omfang på 15 studiepoeng, se studiemodellen under. 

Studiet omfatter geografi, historie og samfunnskunnskap.

Emne 103 Historie, samfunnskunnskap og geografi (1-7) (høstsemesteret) omfatter:

 • Norsk politikk

 • Sentrum og periferi

 • Regional utvikling

 • Politisk geografi

Emne 102 Samfunnskunnskap og historie  (1-7) (vårsemesteret) omfatter:

 • Vær og klima

 • Lokale landskap og kart

 • Livsformer i verden

 • Teori og metode i samfunnsfag

 • Samfunnsfagdidaktikk i begynneropplæring og demokratisk dannelse

 • Geografi:

 • Utforskeren og samfunnsdidaktikk:

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er organisert over to ukentlige økter. Studentene er organisert i basisgrupper. Studiet legger opp til at studentene møter varierte arbeidsformer med forelesninger, gruppearbeid, seminarer/fremlegg, øvelser og analyse. IKT er integrert i studiet.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det forventes at studenter arbeider med lærestoffet i hvert emne i minimum 20 timer i uken inkludert undervisning. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Det er obligatoriske arbeidskrav til hvert emne, som går fram av emnebeskrivelsene.

Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til å øke studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Vurderingsformer
Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet.

Studiet har to typer individuelle vurderingsformer; muntlig eksamen og skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen A-F brukes.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon.

Praksis

Det er praksis knyttet til studiet. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 1-7 og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal skrive, levere og få godkjent en fagartikkel i begge emner. Fagartikkelen skal leveres for godkjenning i det semesteret emnet undervises.

Internasjonalisering

Se generell del av studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Se studieplan (programplan) for Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 03:44:32