Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Lin Sandhaug Ramberg

Studieplan for Samfunnsfag 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er et valgfag i 4. studieår i Grunnskolelærerutdanningen 1-7 (240 studiepoeng).

Samfunnsfagstudiet i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Faget skal utvikle kompetanse til å undervise i grunnskolen på 1. - 7. trinn, og skal legge vekt på faglig fordypning. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv og forberede studentene til yrkesrollen som samfunnsfaglærer. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet og interesse for faget.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentens samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Studenten skal også oppøve sin evne til å bidra til slik læring i grunnskolen.

Faget skal bidra til at studentene kan arbeide med grunnleggende ferdigheter og faglige ferdigheter; kan uttrykke seg muntlig og skriftlig, kan lese og regne, og kan bruke digitale verktøy.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • kjenner til undervisningspraksis i samfunnsfag i grunnskolen
 • har kunnskap om samfunnsinstitusjoner, nære fellesskap og ulike kulturer
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barneårene
 • har kunnskap om barns rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om landskapsformene i dagens Norge og om hvordan man kan bruke slik kunnskap i opplæringen
 • har kunnskap om naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre og miljø
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekk i Norge og verden fra den eldste bosetting til ca. 1800
 • har kunnskap om lokal- og regional historie som disiplin og om hvordan denne kan brukes i opplæringen
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige tenkemåter og metoder
 • har kjennskap til sentrale kilder i faget og til kritisk vurdering av disse


Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
 • kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid og gi læringsrettede tilbakemeldinger
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen og bidra til at elevene kan forholde seg kritisk til digitale medier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder
 • kan arbeide med samfunnsverdier og holdninger i grunnskolens samfunnsfag
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper


Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • har innsikt i barns forståelse av faget

Opptak

Ingen krav ut over opptakskravet til Grunnskolelærerutdanningen 1-7 (240 studiepoeng).

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner, hver med et omfang på 15 studiepoeng, se studiemodellen under. 

Studiet omfatter geografi, historie og samfunnskunnskap.

Emne 103 Historie, samfunnskunnskap og geografi (1-7) (høstsemesteret) omfatter:

 • Norsk politikk

 • Sentrum og periferi

 • Regional utvikling

 • Politisk geografi

Emne 102 Samfunnskunnskap og historie  (1-7) (vårsemesteret) omfatter:

 • Vær og klima

 • Lokale landskap og kart

 • Livsformer i verden

 • Teori og metode i samfunnsfag

 • Samfunnsfagdidaktikk i begynneropplæring og demokratisk dannelse

 • Geografi:

 • Utforskeren og samfunnsdidaktikk:

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er organisert over to ukentlige økter. Studentene er organisert i basisgrupper. Studiet legger opp til at studentene møter varierte arbeidsformer med forelesninger, gruppearbeid, seminarer/fremlegg, øvelser og analyse. IKT er integrert i studiet.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det forventes at studenter arbeider med lærestoffet i hvert emne i minimum 20 timer i uken inkludert undervisning. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Det er obligatoriske arbeidskrav til hvert emne, som går fram av emnebeskrivelsene.

Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til å øke studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Vurderingsformer
Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet.

Studiet har to typer individuelle vurderingsformer; muntlig eksamen og skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen A-F brukes.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon.

Praksis

Det er praksis knyttet til studiet. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 1-7 og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal skrive, levere og få godkjent en fagartikkel i begge emner. Fagartikkelen skal leveres for godkjenning i det semesteret emnet undervises.

Internasjonalisering

Se generell del av studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Se studieplan (programplan) for Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3)

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 21. mars 2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Lin Sandhaug Ramberg, 29. april 2019

Studieplanen gjelder for

2019-2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 13:27:02