Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2013–2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omfatter geografi, historie og samfunnskunnskap.

Studiet består av to emner, hver med et omfang på 15 stuidpoeng.

Emne 101 Historie, samfunnskunnskap og geografi (5-10) (høstsemesteret) omfatter:
Hva er samfunnsfag?
Lange linjer i norsk samfunns- og statsutvikling
Vær og klima
De norske landskapene blir dannet
Kart og kartanalyse

Emne 102 Historie, samfunnskunnskap og georgrafi 2 (5-10) (vårsemesteret)omfatter:
Menneskets produksjonsformer før og nå
Ideologi og menneskerettigheter, demokrati og diktatur
Imperialisme og det globale perspektiv
Klimaendringer - hvorfor og hvordan
Befolkningsendringer og velferdsendringer
Det moderne Kina I

Organisering og læringsformer

Studiet er normalt organisert over to ukentlige økter.

Studentene er organisert i basisgrupper. Studiet vektlegger at studentene møter varierte arbeidsformer med forelesninger, gruppearbeid, seminarer/fremlegg, metodiske øvelser og analyse, aktiv bruk av IKT og medier.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenter som følger studiet arbeider med lærestoffet i til sammen 20 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Det er obligatoriske arbeidskrav til hvert emne, som går fram av emnebeskrivelsene.

IKT er integrert i studiet, som benytter Fronter som læringsplattform.

Det forventes at studentene bruker biblioteket til innhenting av lærestoff. Biblioteket skal bidra til å øke studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.
 

Praksis

Praksis inngår i studiet i både høst- og vårsemesteret. Se nærmere informasjon om praksis i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene skal skrive, levere og få godkjent en fagartikkel i begge emner. Fagartikkelen skal leveres for godkjenning i det semesteret emnet undervises.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolen sine studieprogrammer (kalt EVA2)
  • Se også studieplan (programplan) for Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3)

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet.

Vurdering

Vurderingsformene omfatter individuelle, skriftlige eksamener.

I begge emner benyttes karakterskalaen A-F, der A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter, og F gis for ikke bestått eksamensprestasjon.

Det benyttes intern og ekstern sensur.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon om vurdering.

Studiemodell

Høst 2013

Vår 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:05:21