Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2015)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium har kandidaten gjennom faglig og forskningsbasert fordypning følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • fordypet kunnskap om ulike etiske og estetiske perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser, med utgangspunkt i krysningspunktet mellom barn som medskapere i barnehagen og det pedagogiske ansvar
  • fordypet kunnskap om ulike relasjonelle perspektiver i småbarnspedagogiske praksiser, med utgangspunkt i ulike bevegelige relasjoner mellom subjekter (barn og voksne), materialiteter, (møbler, leker, redskaper etc.) og diskurser
  • fordypet kunnskap om ulike politiske perspektiver på de yngste barna i barnehage og samfunn, med utgangspunkt i krysningspunktet mellom dagens utdanningspolitikk og barns rettigheter

Ferdigheter:

  • kan drøfte og håndtere barns medskapende uttrykk samtidig som det pedagogiske ansvaret ivaretas
  • kan håndtere sammenvevde og bevegelige relasjoner mellom subjekter, materialiteter og diskurser
  • kan drøfte og forholde seg kritisk til ulike diskurser om små barn, barnehage og barnehagepolitikk

Generell kompetanse:

  • respekterer små barns integritet og verdighet
  • forholder seg adekvat til småbarnas uttrykk og lar disse gi avtrykk i pedagogiske prosesser
  • reflekterer kritisk og etisk over relasjoner mellom barn, voksne, materialiteter og diskurser
  • bidrar til kritiske og etiske diskusjoner om barns plass i barnehage og samfunn
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 03:48:56