Hva lærer du? (2021–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Intensivsykepleier

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap intensivsykepleierens funksjon, ansvar og arbeidsoppgaver

 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi med relevans for utøvelsen av intensivsykepleie

 • har avansert kunnskap i å identifisere pasientens behov for intensivsykepleie, forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre smerter og ubehag hos intensivpasienten

 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr og digitale verktøy innenfor intensivsykepleierens fagområde

 • har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor intensivsykepleierens fagområde, med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, fagkunnskap, forskning, brukerkunnskap og erfaring

 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende i krise og sorg

 • har inngående kunnskap om intensivsykepleie til spesielt sårbare pasientgrupper, inkludert nyfødte, barn, kritisk syke og skadde pasienter og pasienter i palliativ fase eller ved avsluttende behandling

 • har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt-, flerkulturelt og samisk perspektiv

 • har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk av teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • har inngående kunnskap om intensivmedisinske behandlingsmetoder og ulike anestesiformer til intensiv- og overvåknings- og postoperative pasienter

 • har inngående kunnskap om intensivsykepleie til donorpasienter og deres pårørende

 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk

 • kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innen intensivmedisin og arbeide selvstendig i utførelsen av intensivsykepleie og i samarbeid med ansvarlig lege

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen intensivsykepleie

 • kan analysere kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor intensivsykepleie

 • kan analysere faren for komplikasjoner i utøvelse av intensivsykepleie og avansert medisinsk behandling, og jobbe selvstendig med problemløsing

 • kan bruke relevant medisinsk teknisk utstyr innen intensivsykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre avansert og faglig forsvarlig intensivsykepleie og delegert medisinsk behandling til akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter i samsvar med etiske og juridiske prinsipper

 • kan gjennomføre og overvåke intensivmedisinsk behandling i tverrfaglig samarbeid og på ordinasjon fra ansvarlig legeteam

 • kan gjennom kommunikasjon og samhandling identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer

 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning

 • kan gjennomføre systematiske og faglig relevante undersøkelser og vurdere helsetilstanden til intensivpasienter for å identifisere helsesvikt eller risiko for helsesvikt.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig og forsvarlig intensivsykepleie, og foreslå tiltak i samarbeid med andre faggrupper

 • kan analysere og kommunisere intensivsykepleiefaglige vurderinger og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer

 • kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utøve intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter i tråd med faglige, juridiske og etiske prinsipper

 • kan anvende relevant kommunikasjon i samhandling med leger og annet helsepersonell, spesielt i akutte og ustabile situasjoner, på en måte som ivaretar personvern og pasientsikkerhet

 • kan anvende sine kunnskaper til å prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner for å handle raskt og forsvarlig i samhandling med teamet, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • kan kommunisere og samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen for å sikre effektive og gode pasientforløp

 • kan innhente, vurdere og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor intensivsykepleie både med leger, annet helsepersonell, andre faggrupper og allmennheten

 • kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:05:10