Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad og praksis i spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Randi Magnus Sommerfelt.

Studieplan for Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Videreutdanning i intensivsykepleie ivaretar samfunnets og helsevesenets økende behov for spesialutdannet personell. Medisinsk og teknisk utvikling åpner for nye behandlingsmetoder, noe som igjen åpner opp for pasientgrupper som tidligere ikke hadde behandlingstilbud. Denne utviklingen stiller nye krav til sykepleierne, noe som blant annet imøtekommes gjennom videreutdanningen.

Intensivsykepleieren skal yte helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke mennesker i alle aldre.

Dette vil omfatte:

 • pasienter som er eller kan komme i en akutt fysiologisk krise på grunn av sykdom eller skade

 • pasienter som etter kirurgi og anestesi har behov for å gjenopprette sirkulatorisk og respiratorisk balanse, og som trenger å lindre smerte og annet ubehag

 • pasienter som har kronisk sykdom, og som enten får en ny sykdom eller en akutt forverring av sin grunnlidelse

Intensivsykepleierens ansvar og kompetanse må ses i sammenheng med målgruppens behov for sykepleie og medisinsk behandling i akutte og komplekse situasjoner. Faglig forsvarlig intensivsykepleie innebærer å kunne handle raskt og riktig på basis av faglig vurdering av en pasients situasjon.

Videreutdanning i intensivsykepleie skal gi dybdekunnskap i sykepleie, medisin-, natur- og samfunnsvitenskapelige fag, samt bred klinisk erfaring med akutt og kritisk syke pasienter i ulike situasjoner.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Intensivsykepleier

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder

 • har avansert kunnskap om intensivmedisinsk behandling av akutt og/eller kritisk syke

 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og forskningsmetode

 • har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv

 • har avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kan kritisk analysere og anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet intensivsykepleie

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen intensivsykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

 • kan forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan redusere stress, smerte og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet

 • kan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 • kan utøve intensivsykepleie i samsvar med etiske prinsipper og helselovgivningen

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har handlingskompetanse i intensivsykepleie

 • kan gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivsykepleie ved alvorlig svikt i pasientens grunnleggende behov

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger innen intensivsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen intensivsykepleie

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformene innenfor intensivsykepleie

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor intensivsykepleie, både med spesialister og til allmenheten

 • kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i praksis

 • kan kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling innen eget fagområde

Opptak

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,

og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,

og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i videreutdanning i intensivsykepleie levere politiattest. https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/  

Studiet er basert på

Videre reguleres studiet av gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Videreutdanningen gjennomføres som heltidsstudium over tre semestre.

Studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Samtlige emner i studiet er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

 • HSINT10119 Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskaplige emner (30 studiepoeng)

 • HSINT10219 Intensivsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer (30 studiepoeng)

 • HSINT10319 Fordypning i intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng)

Det er praksis i alle tre semestrene. For mer informasjon, se pkt. Praksis.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

I tema som studiet har felles med videreutdanning i akutt-, anestesi- og operasjonssykepleie, vil undervisningen foregå felles. I de fagspesifikke emnene er undervisningen separat. Det er gjennom hele studiet satt av dager for selvstudier.

Høgskolen legger opp til arbeidsformer som stimulerer studentene til å ta ansvar og vise engasjement. Studentene arbeider med konkrete pasientsituasjoner og oppgaver i grupper gjennom hele studiet. Dette skal sikre læring som fremmer forståelse. Utdanningen skal bidra til å styrke den enkelte students selvstendighet, kritiske vurderingsevne, faglige engasjement og samtidig utfordre til ansvarlig fagutvikling. Utdanningen har som mål å gi studenten forskningsbasert kunnskap og støtte til personlig modning og vekst ved å ta hensyn til studentens forberedthet og personlige erfaring.

Veiledning i kliniske studier foregår kontinuerlig, hvor lærere og praksisveiledere i samarbeid følger intensivstudentene i deres faglige utvikling.

Forventet arbeidsomfang er beregnet til 850 timer pr semester, se emnebeskrivelser.

Bruk av bibliotek

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til åsøke etter, finne, vurdere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske og internasjonale informasjonskilder. Studenten skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT

Høgskolen i Østfold benytter læringsplattform, som er et viktig verktøy for kommunikasjon, samarbeid, oppgaveinnlevering og nettstøttede aktiviteter.

Arbeidskrav og vurderingsformer

I studiet benyttes varierte vurderingsformer som for eksempel skoleeksamen, fordypningsoppgave og vurdering av kliniske ferdigheter, i tillegg til ulike arbeidskrav. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

I sluttvurdering brukes karakterregel A-F og Bestått / Ikke bestått. Vurderingsordninger og karakterregel står nærmere omtalt under de enkelte emnebeskrivelsene.

Plagiatkontroll/fusk

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229 .

Praksis

Det er totalt 30 uker veiledet kliniske studier. De kliniske studiene utgjør til sammen tilsvarende 45 studiepoeng av studiets 90 studiepoeng og gjennomføres i hovedsak i klinikken. Den praktiske delen finner primært sted ved Sykehuset Østfold. En begrenset del av de kliniske studier gjennomføres i Senter for simulering og innovasjon i høgskolens lokaler.

Kliniske studier gjennomføres i studiets alle tre emner og har et omfang per emne på tilsvarende 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelser og undervisningsplan på læringsplattformen for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Litteratur i studiet representerer det siste innenfor forskning på fagområdet.

Undervisnings- og forskningspersonalet ved studiet forsker både på problemstillinger innen fagområdet og på fagdidaktiske spørsmål.

I tråd med rammeplanen skal studentene gjennomføre et fordypningsarbeid som er lagt til emne 3.

Internasjonalisering

Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg om Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer ved ivaretakelse av pasient og pårørende med annen religiøs og kulturell bakgrunn.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiet. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen i Østfold gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Studenten kan benytte to-tre uker av kliniske studier i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Jobb og videre studier

Studiet kvalifiserer spesifikt for arbeid ved overvåking-, postoperativ- og intensivavdelinger. Studentene får også gode kvalifikasjoner som medfører at de er ettertraktede kandidater til arbeid ved alle avdelinger med akutt og kritisk syke pasienter.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier. Kontakt studieleder for veiledning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Terje Grøndahl, 31.01.2019.

Studieplanen er revidert

Studieleder Randi Magnus Sommerfelt, 08.04.2019.

Studieplanen gjelder for

Perioden 2019-2020.

Oppstart høst 2019.

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Videreutdanning i intensivsykepleie- obligatoriske emner

Høst 2020

Videreutdanning i intensivsykepleie- obligatoriske emner

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 06:31:06