Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner hver på 15 studiepoeng: Lindrende behandling og omsorg ved alvorlig sykdom og død og Etiske, juridiske og organisatoriske problemstillinger. Emnene skal tas sekvensielt jf. studiemodellen nedenfor og krav til forkunnskaper i emnebeskrivelsene.

Utdanningen inneholder ikke praksis, men det forutsettes at studentene gjør aktivt bruk av egne praksiserfaringer i undervisningen og i oppgaveskrivingen.  

Hovedformålet med utdanningen er at studentene utvikler handlingskompetanse slik at de kan bidra til en kvalitativ bedre behandling og omsorg av pasienter i denne livsfasen. I utdanningen legges det derfor vekt på at studentene tilegner seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om lindrende behandling og omsorg. Det blir også lagt vekt på betydningen av et godt samarbeid med pårørende, andre yrkesgrupper, kommuner, helseforetak og frivillige. Organisering av tjenestene vil bli belyst for å synliggjøre hvordan dette påvirker tilbudet til den enkelte.
Relasjonen mellom hjelper og hjelpemottaker er av stor betydning for opplevelsen av den hjelpen man mottar. Det vil alltid være et asymmetrisk forhold mellom hjelperen og hjelpemottakeren. Det er sentralt at hjelperen er oppmerksom på hvilken betydning det har at hjelperen opptrer på vegne av en offentlig instans, innehar en faglig autoritet og i tillegg ofte er svært yngre enn den som hjelpes. Studentene skal være bevisst hvilket ansvar som ligger hos hjelperen for å unngå krenkelser - og å tilstrebe en god relasjon.
Sykdomsutviklingen hos personer med behov for lindrende behandling og omsorg krever et fleksibelt og mangfoldig hjelpeapparat. Dette forutsetter ulik yrkeskompetanse og samarbeid på tvers av sektorer og tjenestenivåer. Studentene trenger derfor å få oversikt over tjenestene og å utvikle ferdigheter i å skaffe nødvendig hjelp.
Sentrale temaer vil derfor bl.a. være:

 • Kunnskap og forståelse for hvordan det oppleves å være eldre og å leve med en alvorlig sykdom
 • Kunnskap om sorg og sorgbearbeiding
 • Kvalitetsutviklende tiltak på behandling, pleie og omsorg for mennesker med alvorlig sykdom
 • Kunnskap om hvordan god kroppslig pleie påvirker menneskets situasjon
 • Kunnskap om kartlegging av smerte og andre symptomer            
 • Etiske og juridiske utfordringer ved behandling i livets sluttfase
 • Kommunikasjon, samhandling og miljøtiltak
 • Tiltak overfor pårørende og personalet
 • Organisering og samarbeid innen lindrende behandling og omsorg

Organisering og læringsformer

Organisering
Ved studiets start fordeles studentene i basisgrupper som følges gjennom studiet. Arbeidet i basisgruppen har til hensikt å være et viktig bidrag i den enkeltes faglige utviklingsprosess. Det vil legges opp til aktiviteter i basisgruppene knyttet til kliniske situasjoner eller relevante tema fra undervisningen. Tverrfaglighet i sammensetning av basisgruppene vil være i samsvar med utdanningens intensjoner om tverrfaglig samarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer
Det forutsettes stor egenaktivitet, og studentene anbefales å organisere seg i lesegrupper/kollokviegrupper så tidlig som mulig i studiet. Hvert semester organiseres i hovedsak med:

 • 4 - 5 samlinger à 2- 3 dager
 • Ett basisgruppemøte pr. samling

I løpet av studiet skal studentene arbeide med konkrete skriftlige arbeidskrav individuelt og i grupper, som en hjelp i tilegnelse av kunnskap og forståelse.

Studiet tar utgangspunkt i studentenes ansvar for egen læring. Dette læringssyn forutsetter at studentene må tilnærme seg læringsstoffet på en aktiv måte for å tilegne seg kunnskap og kompetanse, og derigjennom nå studiets mål. Det forutsettes at studentene bringer fram sine egne erfaringer og lærebehov og prøver disse ut mot tilegnet teori. Dokumentasjon av mappeinnleveringer oppbevarer studenten i egen mappe.

I tillegg til studentenes eget arbeid med lærestoffet både individuelt og i grupper, vil det bli gitt forelesninger i de sentrale temaer som studiet vektlegger. Undervisningen bygger på oppdatert kunnskap basert på forskning, samt relevante faglige utviklingsarbeider innenfor de aktuelle emnene.

Studiet er tverrfaglig. Utvikling av samarbeidskompetanse mellom ulike yrkesgrupper er en uttalt målsetting. Benyttede studieformer skal bidra til økt kunnskap om (hver)andres kompetanse og muliggjøre utvikling av gode samarbeidsrelasjoner på tvers av profesjonsutdanninger.

Studiet skal bidra til at studentene utvikler holdninger, ferdigheter og kunnskaper; en målsetting som krever at studentene gjennom studiet arbeider med seg selv for å oppnå studiets mål. Den enkelte student skal utvikle sin kompetanse gjennom samhandling med medstudenter og lærere. Samlingene vil legges opp som en kombinasjon av individuelt studiearbeid, gruppearbeid og forelesninger.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til hvert av emnene, disse er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i det aktuelle emnet. Resultatet inngår ikke i endelig karakter. Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for, dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen. Endres studieplanen, er arbeidskravet å regne som godkjent ett år etter at endringen fant sted dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen. Se forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Bruk av bibliotek og IKT
Høgskolens bibliotek tilbyr en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov. Biblioteket tilbyr også tilgang til en rekke elektroniske databaser.  Studentene får informasjon og opplæring i bruk av bibliotekets tjenester i begynnelsen av semesteret med:

 • Informasjon om bibliotekets tjenester
 • Innføring i fagrelevant informasjonssøking

Den elektroniske læringsplattformen Fronter vil bli benyttet som et verktøy for praktisk distribusjon av informasjon, og ikke minst som et verktøy for å støtte opp om læreprosesser, samarbeid og kunnskapsdeling. Høgskolen har to rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Det forventes at studentene har ferdigheter i tekstbehandling før de starter på utdanningen.


Praksis

Det er ikke lagt inn krav om ekstern praksis i studiet.  Det er imidlertid en forutsetning at studentene er i et arbeidsforhold, der de kan benytte problemstillinger fra praksis i arbeidet med mappebidrag og prosjektoppgave.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav i tilknytning til de ulike emnene. Arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

Vurdering

I overensstemmelse med det kunnskaps- og læringssyn utdanningen har, legger man vekt på studentenes arbeid med fagstoff, både individuelt og i samarbeid med andre. Retningslinjer for skriftlige arbeider skal følges. Grunnlag for vurdering vil være mål og pensum for studiet. Det benyttes bokstavkarakterer, hvor A er den best oppnåelige, E er den laveste beståtte karakter, mens F er ikke bestått. Vurderingsform framkommer under emnebeskrivelsene.

Se også forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studiemodell

Høst 2010

Vår 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:05:44