Hva lærer du? (2021–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Operasjonssykepleier

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleierens funksjon, ansvar og arbeidsoppgaver

 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi med relevans for utøvelsen av operasjonssykepleie

 • har avansert kunnskap i å identifisere og vurdere pasientens behov for operasjonssykepleie pre-, per- og postoperativt, samt ulike tiltak og forebygging av komplikasjoner

 • har avansert kunnskap om prinsipper ved operative inngrep, kirurgiske instrumenter og utstyr

 • har avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor operasjonssykepleierens fagområde, med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, fagkunnskap, forskning, brukerkunnskap og erfaring

 • har avansert kunnskap om perioperativt smittevern, kontroll av instrumenter, desinfeksjon og sterilisering

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til spesielt sårbare pasientgrupper, inkludert barn, kritisk syke og skadde

 • har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr og digitale verktøy innenfor operasjonssykepleierens fagområde

 • har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt-, flerkulturelt og samisk perspektiv

 • har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk av teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering, implementering av ny kunnskap og endringsprosesser

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk

 • har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis

 • kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig operasjonssykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innen kirurgi, avansert kirurgisk behandling og operasjonssykepleie, og arbeide selvstendig i utførelsen av operasjonssykepleie og i samarbeid med det kirurgiske teamet

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie

 • kan analysere kliniske, faglige, juridiske og etiske problemstillinger innenfor operasjonssykepleie

 • kan analysere faren for komplikasjoner i utøvelsen av operasjonssykepleie og avansert kirurgisk behandling, og jobbe selvstendig med problemløsing

 • kan bruke og kontrollere kirurgiske instrumenter og relevant medisinsk teknisk utstyr innen operasjonssykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre avansert og faglig forsvarlig operasjonssykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter i samsvar med etiske og juridiske prinsipper

 • kan gjennom kommunikasjon og samhandling identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer

 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning

 • kan gjennomføre systematiske og faglig relevante undersøkelser, observere, vurdere og forstå helsetilstanden til pasienter i samarbeid med operasjonsteamet

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig og forsvarlig operasjonssykepleie, og foreslå tiltak i samarbeid med andre faggrupper

 • kan analysere og kommunisere operasjonssykepleiefaglige vurderinger og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer

 • kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utøve operasjonssykepleie til akutt og kritisk syke pasienter i tråd med faglige, juridiske og etiske prinsipper

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger og sikre pasientens medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende kunnskaper i mikrobiologi og smittevern ved gjennomføring av kirurgiske inngrep, ta ansvar for det infeksjonsforebyggende arbeidet knyttet til miljø og utstyr, og reflektere over utfordringer knyttet til smittevern

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner for å handle raskt og forsvarlig i samhandling med teamet, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • kan kommunisere og samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen for å sikre effektive og gode pasientforløp

 • kan innhente, vurdere og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor operasjonssykepleie både med leger, annet helsepersonell, andre faggrupper og allmennheten

 • kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:19:20