Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad og praksissinstitusjoner etter nærmere retningslinjer, se pkt om organisering og læringsformer.

Studieplan for Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2013–2014)

Informasjon om studiet

Studiet er basert på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005, og forskrift til rammeplan.
Videre bygger den på Stortingsmelding 13 (2011 – 2012), Utdanning for velferd. Stortingsmeldingen skisserer samfunnets økende behov for spisskompetanse og spesialiserte tjenester.

Operasjonssykepleie er et selvstendig fag med spesialisert kompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg, hvor omsorg for pasientene samt ansvar for utstyr og hygiene står sentralt. Den raske utviklingen innen medisin og teknologi krever evne til å utøve avansert sykepleie og helhetlig omsorg. Operasjonssykepleie utøves til akutt og kritisk syke pasienter i alle aldre og deres pårørende. Videreutdanningen i operasjonssykepleie skal sikre de økte krav og behov den enkelte pasient og samfunn har for spesialkompetanse knyttet til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter. Studiet vektlegger et helhetlig menneskesyn hvor fokus er pasientens behov, respekt for liv og enkeltmenneskets egenverd, samt pasientens rett til medbestemmelse.

Studiet vil omfatte operasjonssykepleiers fag og funksjon, mikrobiologi og infeksjonsforebyggelse, anatomi, kirurgi, operasjonstekniske prinsipper og behandling. Operasjonssykepleie innebærer både administrativt, pedagogisk, faglig og terapeutisk ansvar relatert til forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon.

Operasjonssykepleierstudenten skal gjennom studiet tilegne seg inngående kunnskap og forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasients situasjon og behov, kirurgi og operasjonssykepleie som fag, ansvar og kompetanseområde.

Studiet forutsetter stor grad av selvstendighet og egeninnsats knyttet til bruk av det sosiale og faglige miljøet i egen læringsprosess. Det vektlegges kritisk analytisk tenkning og faglig begrunnet handling. Arbeidsformen skal stimulere studenten til fortsatt kunnskapsøking og refleksjon, og til å være fagkritisk både i nye og i ukjente situasjoner.

 

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Operasjonssykpleier

Studiets læringsutbytte

Hensikten med videreutdanningen i operasjonssykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve operasjonssykepleie til en stor og kompleks pasientgruppe og ivareta deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Kandidatens forventede læringsutbytte etter fullført og bestått utdanning er definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående kunnskap i operasjonssykepleiefaget, anatomi og kirurgi, samt mikrobiologi og infeksjonsforebyggelse
 • har inngående kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk pasient.
 • har inngående kunnskap om ivaretakelse av pårørende til akutt og kritisk syk pasient, viser respekt for menneskelige reaksjoner i forbindelse med sykdom og død
 • har innsikt i etiske retningslinjer, juridiske lover og forskrifter og administrative rammefaktorer av spesiell relevans for utøvelsen av operasjonssykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om metoder for forskning, forskningsetikk og kunnskapsutvikling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • innehar handlingskompetanse og utøver operasjonssykepleie til akutt og kritisk syke pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og behandling i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag
 • anvender hygieniske prinsipper og tar ansvar for det infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene
 • mestrer kontroll, klargjøring og bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr og kirurgiske instrumenter og kan vurdere muligheter, begrensninger og risikomomenter knyttet til bruken av dette
 • anvender relevant forskning og bidrar til fagutvikling innen eget fagområde
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
 • mestrer samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper
 • prioriterer og iverksetter forebyggende tiltak med mål om å forebygge komplikasjoner og bidra til et best mulig behandlingsforløp og resultat
 • underviser og veileder pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • formidler respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig i forbindelse med yrkesutøvelsen

Opptak

Bachelor i sykepleierutdanning, med offentlig godkjenning og minst to år praksis som sykepleier.
Se også Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, gjeldende fra 31.01.2013.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert i tre emner som følger semestrene. Samtlige emner er obligatoriske.

HSOPE10113: Grunnleggende operasjonssykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer
HSOPE10213: Operasjonssykepleie og samfunnsvitenskapelige temaer
HSOPE10313: Fordypning i operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse

Organisering og læringsformer

Studiet baserer seg på en integrering av teori og praksis, slik at kunnskaper, holdninger og ferdigheter kan lede studenten fram til en helhetlig kompetanse og kvalifisere til kompetent yrkesutøvelse.
Den teoretiske undervisningen finner sted ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad og den praktiske delen finner sted ved Sykehuset Østfold Sarpsborg, Moss og Fredrikstad. I tema som studiet har felles med videreutdanning i anestesi-, intensiv- og akuttsykepleie, vil undervisningen foregå felles. I de fagspesifikke emnene er undervisningen separat. Det er gjennom hele studiet satt av dager for selvstudier.

Arbeids og undervisningsformer
Kvalitetsreformen for universiteter og høyskoler med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 27 2001 – 2002 «Gjør din plikt – krev din rett» gir blant annet føringer om økt vekt på studentaktive metoder og jevnlig tilbakemelding i løpet av studiet.
Studiet legger til rette for ulike lærings- og undervisningsformer som forelesninger, seminar, skriftlige oppgaver, gruppearbeid og selvstudium.
Læringsformene er basert på studentaktive læringsprinsipper, det forventes at studentene engasjerer seg og tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling gjennom aktiv deltakelse og ved å arbeide med fagstoff både før og etter forelesning, gruppearbeid og veiledning. Målet er å styrke den enkelte students selvstendighet og faglige engasjement, utfordre til ansvarlig fagutvikling og stimulere studenten til å bli en endringsdyktig aktør i sitt arbeid.

 Bruk av bibliotek
Biblioteket tilbyr en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov. Biblioteket tilbyr tilgang til en rekke elektroniske databaser. Studentene får informasjon og opplæring i bruk av bibliotekets tjenester. Målet med bibliotekopplæringen er at studentene skal få informasjonskompetanse. De skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. De skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT
Høgskolen har flere rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Det
forventes at studentene har ferdigheter i bruk av tekstbehandling. Høgskolen
tilbyr kun en kort innføring i bruk av data. Høgskolen bruker Fronter som
elektronisk læringsplattform, hvor studentene blant annet legger inn oppgaver.
Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via Fronter.

Arbeidskrav
Det er utformet ulike arbeidskrav som har som mål å sørge for kontinuitet, kvalitetssikring og nødvendig progresjon i studiet. Det vil bli gitt veiledning ved skriftlige arbeider.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen, starte i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men resultatet inngår ikke i endelig karakter.
For emnene som inngår i videreutdanning i operasjonssykepleie, vil det blant annet være arbeidskrav som:

 • obligatorisk studiedeltakelse
 • refleksjonsnotat
 • tester
 • praksisoppgaver

Det er obligatorisk deltakelse gjennom hele studiet. Fravær ut over 10 % av teoriundervisningen må tas igjen i form av innlevering av skriftlige arbeider. Ved lengre fravær enn 10 % i klinikken vil høgskolen avgjøre ut fra studentens funksjonsnivå om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær i klinikken meldes til praksisstedet og skolen. Fravær ut over 20 % gir ikke bestått vurderingsresultat. Se for øvrig de enkelte emnebeskrivelser.

Praksis

De kliniske studiene utgjør til sammen 45 studiepoeng, fordelt med 10 studiepoeng i emne HSOPE10113 (6-7 uker), 15 studiepoeng i emne HSOPE10213 (10 uker) og 20 studiepoeng i emne HSOPE10313 (13-14 uker).

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse/holdninger skal operasjonaliseres og utvikles gjennom de kliniske studiene og sikre at studenten utvikler nødvendige praktiske ferdigheter og handlingskompetanse for å utøve faglig forsvarlig operasjonssykepleie. Teoretisk kunnskap skal benyttes , integreres og videreutvikles i de kliniske studiene.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Litteratur i studiet representerer det siste innenfor forskning på fagområdet. Lærerne knyttet til studiet forsker både på problemstillinger innen fagområdet og på fagdidaktiske spørsmål.

Internasjonalisering

Studenten kan benytte tre uker av fordypningspraksis i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale.

Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg om Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer ved ivaretakelse av pasient og pårørende med annen religiøs og kulturell bakgrunn. Pensum inneholder både skandinavisk- og engelskspråklig litteratur.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2)
 • det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Tilbakemelding underveis

Tilbakemeldinger på studentens faglige og personlige utvikling skjer gjennom hele studiet:

 • i utdanningssamtaler, både i teori- og kliniske studier
 • på oppgaveinnleveringer
 • ved refleksjonssamtaler med praksisveiledere og lærere
 • på arbeidskrav i det enkelte emne i form av vurderingsuttrykkene godkjent/ikke godkjent

Vurdering

Studiet benytter varierte vurderingsformer som skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlige fremlegg og vurdering av kliniske ferdigheter.
Det blir benyttet karakterregel A-F der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakteren Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordninger og karakterregel står nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

Anbefalt minimumspensum er på ca. 6000 sider, hvorav ca. 1200 sider selvvalgt. Selvvalgt litteratur er blant annet tenkt knyttet til oppgaver og eksamener.

For anbefalt litteratur se emnebeskrivelse. Høgskolen forbeholder seg retten til endringer av litteraturen.

Jobb og videre studier

Operasjonssykepleiere er kvalifisert til å arbeide i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe- og krigsområder.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten 24.05.13

Studieplanen gjelder for

Kull 2013, oppstart høst 2013.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Studiemodell

Høst 2013

Vår 2014

Videreutdanning i operasjonssykepleie- obligatoriske emner

Høst 2014

Videreutdanning i operasjonssykepleie- obligatoriske emner

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:04:26