Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Studieplan for Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2012–2013)

Informasjon om studiet

Studiet er basert på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005, og forskrift til rammeplan.

Den raske utviklingen innen medisin og teknologi krever evne til å utøve avansert sykepleie og helhetlig omsorg. Videreutdanningen i operasjonssykepleie skal møte de økte krav og behov den enkelte pasient og samfunn har for spesialkompetanse knyttet til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons - og kirurgiske enheter.

Studiet vektlegger et helhetlig menneskesyn hvor fokus er pasientens behov, respekt for liv og enkeltmenneskets egenverd, samt pasientens rett til medbestemmelse.

Operasjonssykepleierstudenten skal gjennom studiet tilegne seg inngående kunnskap og forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasients situasjon og behov, operasjonssykepleie som fag, og operasjonssykepleiers ansvar og kompetanseområde.

Studiet vil omfatte operasjonssykepleiers fag og funksjon, kirurgi og operasjonstekniske prinsipper, samt kirurgiske undersøkelser og behandling. Operasjonssykepleie innebærer både administrativt, pedagogisk, faglig og terapeutisk ansvar relatert til forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon.

Studiet forutsetter stor grad av selvstendighet og egeninnsats knyttet til bruk av det sosiale og faglige miljøet i egen læringsprosess. Det vektlegges kritisk analytisk tenkning og faglig begrunnet handling. Arbeidsformen skal stimulere studenten til fortsatt kunnskapsøking og refleksjon, og til å være fagkritisk både i nye og i ukjente situasjoner.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Spesialsykepleier i operasjon.

Studiets læringsutbytte

Hensikten med videreutdanningen i operasjonssykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve operasjonssykepleie til en stor og kompleks pasientgruppe og ivareta deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan anvende avansert kunnskap til å kartlegge behovet for operasjonssykepleie, prioritere og iverksette tiltak med det som mål å gi individuell, profesjonell sykepleie, hindre smittespredning, og forebygge komplikasjoner for å bidra til et best mulig behandlingsforløp og resultat.
 • kan anvende aktuell kunnskap om kommunikasjon og samhandling, stress og mestringsstrategier i møte med pasientens pårørende og identifisere deres ulike behov. 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan mestre operasjonssykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/eller behandling i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag.
 • kan ta ansvar for det infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene.
 • kan utføre operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser knyttet til det å gjennomføre et kirurgisk inngrep eller behandling
 • kan mestre kontroll, klargjøring og bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr og kirurgiske instrumenter og kan reflektere kritisk over muligheter, begrensninger og risikomomenter knyttet til bruken av dette.
 • kan mestre samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper.
 • ?

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig i forbindelse med utøvelsen.
 • kan vurdere eget arbeid kritisk, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling innenfor eget fagområde.
 • kan integrere undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere i eget arbeid.

Opptak

Søkeren må være offentlig godkjent sykepleier, med minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier. Se også egen forskrift om opptak på Høgskolen i Østfold sine sider.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert i teoretiske og kliniske emner og inndelt i fem emner, samtlige emner er obligatoriske.

 • HSOPE10112: Grunnleggende operasjonssykepleie fag og yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • HSOPE10212: Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for operasjonssykepleie (15 studiepoeng)
 • HSOPE10312: Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse, fordypning, (30 studiepoeng)
 • HSOPEKL112: Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng)
 • HSOPEKL212: Klinisk emne, trinn 2 (15 studiepoeng)

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert i teoretiske og kliniske emner. Det baserer seg på en integrering av teori og praksis, slik at kunnskaper, holdninger og ferdigheter kan lede studenten fram til en helhetlig kompetanse og kvalifisere til kompetent yrkesutøvelse. Den teoretiske undervisningen finner sted ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.  Praksisundervisningen finner sted ved Sykehuset Østfold Sarpsborg, Moss og Fredrikstad.

I emner som studiet har felles med videreutdanning i anestesi-, intensiv- og akuttsykepleie, vil undervisningen foregå felles. Det er gjennom hele studiet satt av studiedager for selvstudier.

Praksis

De kliniske emnene utgjør til sammen 30 studiepoeng. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal operasjonaliseres og utvikles gjennom praksis og sikre at studenten opparbeider de nødvendige praktiske ferdigheter og den handlingskompetanse som er nødvendig for å utøve faglig forsvarlig operasjonssykepleie. Kunnskap fra de teoretiske emnene skal benyttes og integreres i praksis. Se emnene HSOPRKL112, trinn 1 og HSOPRKL 212, trinn 2.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Litteratur i studiet representerer det siste innenfor forskning på fagområdet.

Lærerne knyttet til studiet forsker både på problemstillinger innen fagområdet og på fagdidaktisktiske spørsmål.

Internasjonalisering

Studenten kan etter eget ønske legge to uker av fordypningspraks i 3. semester til studier i utlandet. Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg mot Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer i forhold til mottak og ivaretakelse av pasient og pårørende med et annet kulturelt og religiøst ståsted.

Pensum inneholder både svensk og engelsk litteratur.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.
Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvalitet i programmet:

 •  HiØ's studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner.

Tilbakemelding underveis

Studenten har krav på veiledning og vurdering underveis i studiet. Vurderingen skal ta utgangspunkt i hovedmålene for studiet og de læringsmålene som er beskrevet i studieplanen.

Hensikten med vurderingen underveis er at:

 • Studenten gis tilbakemelding på utvikling både innen det kliniske og teoretiske studiet.
 • Studenten skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør studenten i stand til å utføre operasjonssykepleie på en faglig forsvarlig måte.

Dersom en student står i fare for ikke å få godkjent praksis, skal studenten gis skriftlig melding om dette halvveis eller senest tre uker før avsluttet praksisperiode. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene.

Det gis formativ vurdering som  skal bidra til at studentene ser sin egen studieprogresjon, og kan danne seg et bilde av eget ståsted i forhold til målsetting.
Dette  gis ved:

 • Kontinuerlige utdanningssamtaler, både i teori og praksis.
 • Tilbakemeldinger på innleveringer.

Vurdering

Studiet benytter varierte vurderingsformer som mappevurdering, skoleeksamen,  hjemmeeksamen, muntlig høring og vurdering av kliniske ferdigheter.
Det blir benyttet karakterregel A-F der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakter Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordninger og karakterskala står nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20.09.2011.

Anbefalt minimumspensum er på ca. 6000 sider, hvorav ca. 1200 sider selvvalgt. Selvvalgt litteratur er blant annet tenkt knyttet til oppgave og mappeeksamener.

Anbefalt litteratur

Høgskolen forbeholder seg retten til endringer av litteraturen.

Allen, George (2011) Infection Prevention in the Perioperative Setting: Zero Tolerance for Infections. Elsevier - Health Sciences Division | 2011 | Engelsk | ISBN: 9781437724820

Adedeji, Rimi, E. Oragui, W. Khan, N. Maruthainar (2010) The importance of correct patient positioning in the theatres and implications by mal ¿ positioning. London. I: J Perioper Pract. 2010 Apr;20(4):143-7.

Alvsvåg, H.( 1997) Sykepleie mellom vitenskap og pasient. Bergen: Fagbokforlaget.

Alfredsdottir, H., Bjornsdottir, K. (2007). Nursing and patient safety in the operating room. I: Journal of Advanced Nursing. 61 (I), 29-37

Andersen, B. M. (2005). Bakterier og sykdom: epidemiologi, infeksjoner og smittervern. Oslo. Gyldendal Akademisk

Andersen, B. M. (2008) Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Oslo Ullevål Universitetssykehus. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag.

Arbeidsgruppe for instrumentbehandling. (2004). Riktig instrumentbehandling. (8.utg.). vvv.a-k-i.org.

http://www.dma.no/uploads/Riktig_instrumentbehandling.pdf

Armstrong, D. and P. Bortz, (2001). An integrative review of pressure relief in surgical patients. I: AORN Journal, 73(3), 645, 647-648, 650-653

Aronsen, J. M., J. A. Birkeland, M. Munkvik, I. Sjaastad (2011) Farmakologi : repetisjon og oppgaver. Gyldendal Norsk Forlag

Beckett, Alison E. (2010) Are we doing enough to prevent patient injury caused by positioning? I: J Perioper Pract. 2010 Jan;20(1):26-9.

Ball, K (2010) Surgical Smoke Evacuation Guidelines: Compliance Among Perioperative Nurses. I: AORN journal 92 (2), 1 ¿ 23

Bailes, B. K. (2000). Perioperative care of the elderly surgical patient.

I: AORN Journal, 72(2), 185-196, 198, 200.

Bailey, L (2010) Strategies for Decreasing Patient Anxiety in the Perioperative Setting I: AORN journal, 92 (4) 445 ¿ 460

Barett, W. L. Garber, S. M. (2003). Surgical smoke ¿ a review of the literature.

I: Surg. Endosc. Vol. 17. (6), pp. 979-987.

Befring, A. K. (2004a). Pasientens rett til informasjon. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(1), 79-80.

Befring, A. K. (2004b). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(5), 667-668.

Befring, A. K. (2004c). Informasjon til pårørende. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(7), 972.

Berge, M.E. (2003). Ledelse: Verktøy og virkemidler. Universitetsforlaget.

Berge, J.A., Grimnes S.( 2001 ). Gassteknisk medisinsk utstyr 4. utg . Del 1. Medinnova Rikshospitalet, Oslo, s. 7 - 102

Berland, A., Berentsen, S. B., Gundersen, D. (2009). Sykehusinfeksjoner og pasientsikkerhet. I: Vård i Norden, Np. 91, Vol. I, pp. 33-37

Bode, L.G., J.A. Klytsman, H.F. Wertheim et. Al. (2010) Preventing Surgical ¿ Site Infections in Nasal Carriers and Staphyloccocus aureus. I: The New England Journal of Medicin. Jan 7: 9 ¿ 17

Bräuler, A. et. al. (2010) Preoperativ prewarming as a routine measure. First experiences. I: Der Anaesthesist 59 (9), s 842 ¿ 850

Burger, L., J.Fitzpatrick (2009) Prevention of inadvertent perioperative hypothermia. I: I: British Journal of Nursing Vol 18, No 18, s 1114 ¿ 1119

Burke, J.P. (2003) Infection Control ¿ A Problem for Patient Safety I: N Engl J Med 2003; 348:651-656February 13, 2003

Carney, B.T., P. West, J. Neily, P.D. Mills (2010) Differens in Nurse and Surgeon perceptions of teamwork ¿ implikations for use a briefing checklist in OR, I: AORN J Jun, 91 (6) 722 ¿ 9

Catalano, K. (2009) The WHOs surgical Safe Checklist. I: Plastic Surgical Nursing, Apr/Jun. 29 (2) p. 124 -7

Capes,S.E., D. Hunt, K. Malmberg et al. Stress hyperglycaemia and increased risk of death after myocardial infarction in patients with and without diabetes: a systematic overview. I: Lancet 2000; 355: 773¿8.

Classen, D., E. Lo, L. Nicolle et al. (2008) Strategies to prevent Catheter ¿Associated Urinary Tract Infections in Acute Care Hospitals .I: Infection control and hospital epidemiology A. 2008, vol. 29, SUP1, [S41-S50] [bibl. : 51 ref.]

Dalland, O. (2010). Retningslinjer for oppgaveskriving.

http://www.diakonhjemmet.no/stream_file.asp?iEntityId=1197

Dalland, O. (2007). Metode- og oppgaveskriving for studenter. 4. utg. Oslo: Gyldendal.

Darouiche et al. (2010) Clorhexidin ¿ Alcohol versus Providone ¿ Iodin for Surgical ¿ Site infection. I: N Engl J Med. Jan 7;362 (1). 18 ¿ 26

Demetriades, D., M. Karaiskakis ,G., Velmahos, K. Alo, E. Newton, J. Murray, et al.

( 2002) Effect on outcome of early intensive management of geriatric trauma patients. I: Br.J.Surg. 89 (10):1319 ¿ 1322

Digman, C., D.Borto, S.A. Nasraway jr. (2005) Hyperglycemia in the critically ill.

I: Nutr Clin Care 8: 93¿101.

Doelflinger, D. M. D. (2009) Older Adult Surgical Patients: Presentation and Challenges. I: AORN Journal, 90(2), 223-244.

During, M., D. Milne, N. Hutton, S. Ryan (2007).Decreasing patient¿s preoperative anxiety: a literature review. I: Australian Nursing Journal, 14(11). 35

Dyregrov, A. (2003). Familien etter dødsfall ¿ forståelse og bistand. I Berg, Axelsen, Nielsen, Nordhus & Ommundsen (red.) Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget.

Dåvøy, G., Eide, P. H., Hansen, I. (2009). Operasjonssykepleie.

Oslo: Gyldendal Akademiske.

Edvards, P., A. Lipp, A. Holms (2009) Preoperative skin antiseptics for preventing surgical wound infections after surgery. I: The Cochrane Collaboriation, July, issue 3

Ekeland, J. og Heggen, K. (red) (2007). Meistring og myndiggjering, reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Erikson, M.G. (2010) Riktig kildebruk. Kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eunice, E. (2004) The modell of cultural competence through an evolutionary concept analysis. I: Journal of Transcultural Nursing. Vol 15, No. 2.

European Pressure Ulcer Advisory Panel http://www.epuap.org/

Fagermoen, S (2003) Forskerveileder for sykepleiere, Bergen: Norsk selskap for sykepleieforskning

Falc Larsen, C., J. Falck Larsen, J. Roed, (2008) Traumatologi.

København . Munksgaard

Fjelland, R. og E.Gjengedal (1995) Vitenskap på egne premisser.

Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Flormann S. (2005) Efficacy of double gloving with an intrinsic indicator system.

I: Surgical infections nr 6 (4): 385 ¿ 395.

Folkehelsa MRSA veilederen (2004). Nasjonal veileder for å forebygge infeksjoner med meticillinrecictente Staphylococcus aureus (MRSA) I helsetrjensten., Sosial og helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet (2010). Sykehusinfeksjoner - det du minst ønsker deg av sykehusoppholdet.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,3419:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:79395::1:5569:2:::0:0

Franck, L. S. & C. Spencer (2005). Informing parents about ananaesthesia for children¿s surgery: a critical literature review. I: Patient Education and Counseling, 59, 117-125.

Flaatten, H. (2005). Innføring i klinisk ernæring. Oslo: Fresenius Kabi

Førde O.H. (2000) Medisinsk praksis og usikkerheit. I: Syse A, Førde R, Førde OH, red. Medisinske feil. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000: 45 - 58.

Grimnes, S., Ø. Jensen, T. Martinsen & T. Strømme (2005). Håndtering av medisinsk-teknisk utstyr på sykehus. En ikke-teknisk gjennomgang (3.utg.)

Oslo: Medisinsk-teknisk avdelings forlag Medinnova

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008:

William A. Rutala, Ph.D., M.P.H.1,2, David J. Weber, M.D., M.P.H.1,2, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)3

1Hospital Epidemiology

http://www.sterilforsyning.no/images/disinfection_nov_2008.pdf

Grimnes S.(1994) Kirurgisk diatermi Medinnova, Rikshospitalet, Oslo.

Grimnes S., Ø. Jensen, T. Martinsen, T. Strømme( 2005 ): Håndtering av medisinsk - teknisk utstyr på sykehus, Medinnova, Rikshospitalet, Oslo.

Grimnes, S. Jensen, Ø. (2003). Medisinsk-teknisk sikkerhet på sykehus.

Oslo: Medisinsk-teknisk avdelings forlag Medinnova

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Halvorsen, M (2002). Pasienter som nekter behandling. I: Tidsskrift Den norske lægeforeningen, 122 (3), 323 ¿ 324.

Halldin, M. M. B. og Lindahl, S. G. E. (2005). Anestesi. Stockholm: Liber AB.

Hansen, I. (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hansen, M. og L.B. Højmann (1999) Sygeplejevidenskab - teori og metode. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Harell, G. og D. Korps (1998). Minimizing patient risk during laparoscopic elektrosurgery. I: AORN Journal, 67(6), 1194-1208.

Hauff, S-K., T.B. Bergh (red.) (2003). Sterilforsyning i helsetjenesten.

Oslo: Pensumtjenesten.

Haug E., O. Sand, Ø.V. Sjaastad, K.C. Toverud ( 2001 ) Menneskets fysiologi , Gyldendal akademisk, Oslo.

Hazebroek, Eric J., M. A. Schreve,P. Visser, R. W. F. de Bruin, R. L. Marquet and H. J. Bonjer (2002). Impact of Temperature and Humidity of Carbon Dioxide Pneumoperitoneum on Body Temperature and Peritoneal Morphology.

I: Journal of laparoendoscopic and advanced surgical techniques, 12(5), 355-363.

Hazinski, M. F. (1999). Manual of Pediatric Critical Care. St. Louis: Mosby.

Helsedirektoratet (2008). Helsehjelp til pasienter utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelpa. Informasjon til pasientar og pårørande.

Lov om pasientrettigheter, kap. 4A. Rundskriv IS-10

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00065/Helsehjelp_til_pasie_65639a.pdf

Hofmann, B. (2008) Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer ved vurdering av helsetiltak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret. www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner

Hofmann B. (2001) The technological invention of disease. I: J Med Ethics: Medical Humanities 2001;27:10-19.

Hofmann, B. (2002) Teknologi og medisin om verdifull kunnskap og viten om verdier. I: Nytt Norsk Tidsskrift 2002; 4: 311-9.

Holm S., I.Kummeneje (2009) Pre- og postoperativ sykepleie med dagkirurgi. Oslo: Fagbokforlaget.

Holst, M., E., M. W. Nordtvedt (2008) Skal piercing fjernes før undersøkelser og kirurgiske inngrep? I: Forskning 1 (3) 27,29,31.

Høgevold, H. E. (red.). (2006) Traumemanual : Initialbehandling av den

multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus (5.utg.). Oslo: Ullevål

universitetssykehus, Akuttgruppa: Fresenius Kabi

http://www.ulleval.no/stream_file.asp?iEntityId=16847

Jacobsen, R. (2005). Klar for fremtiden? Om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. (2.utg.) Oslo: Ad Notam Gyldendal

Jakobsen, V, H. og M. S. Fagermoen (2005). Operasjonsavdelingens omgivelser og deres betydning for preoperativ angst. I: Tidsskrift for Sykepleieforskning, 7(4). 4-17

Jensen, T Staehelin, J.B. Dahl, L. Arendt-Nielsen (red.)(2003). Smerter ¿ en lærebog. København:FADL

Jeppsson B., P. Naredi, J. Nordenström, B. Risberg (2010) Kirurgi upplaga 3. Artikelnr: 7133-03 ISBN: 9789144057149. www.studentlitteratur.se

Johannesen, A. P.A. Tufte, ogL. Kristoffersen (2006). Introduksjon til Samfunnsvitenskapelige metoder. (3.utg.) Oslo: Abstrakt forlag.

Johannessen, K. I., O. Molven, S.Roaldkvam, M. Aakre (2007) Godt Rett Rettferdig Etikk for sykepleiere.Oslo Akribe forlag

Justus, R., D. Wyles, J. Wilson, D. Rode, V. Walther, N. Lim-Sulit (2006). Preparing Children and Families for Surgery: Mount Sinai¿s Mulitdisciplinary Perspective.

I: Pediatric Nursing. Vol. 32, No I.

Järhult, J og M. Melle-Hannah( 2008) Akut kirurgi Stockholm. Liber

Kaasa, K. (2004). Kvalitet i helse- og sosialtjenesten: Det er mennesket det kommer an på. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kee, C. C. og V.Miller (1999). Perioperative Care of the Older Adult With Auditory and Visual Changes. I: AORN Journal, 70(6), 1011-1013, 1015-1016, 1019-1020.

Kehlet, H. (2001), Accelererende operasjonssforløb ¿ en faglig og administrative utfordring. I: Tidsskrift for den norske lægeforening, 121(7), 812-815.

Kvam, Irene A., T.Jacobsen (2009).Bakterieflore fra gulv til pasient. http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/artikkel-nyhet?p_document_id=121763

Kunnskapsdepartementet (2005) Forskrift til rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie

Kunnskapssenteret/ senter for kunnskapsbasert praksis. Nettkurs i kunnskapsbasert praksis: www.kunnskapsbasertpraksis.no

Kjøniksen,I. et al. (2002) Ventilasjon av operasjonsstuer. I. Tidskrift for Den norske Lægeforening 5 (122), 545 ¿ 547

Leininger, S. M. (2002). Managing Pain in the Older Adult Patient.

I: Topics in Emergency Medicine, 24(1), 10-18.

Lindwall, L., I. von Post, I. Bergbom (2003). Patients¿ and nurses¿ experiences of perioperative dialogues. I: Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246-252.

Loraas, L-M. E. og S. Danielsen (2009). Veileder for elektronisk dokumentasjon av operasjonssykepleie. Oslo: Norsk Sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere

Leininger, S. M. (2002). Managing Pain in the Older Adult Patient. I: Topics in Emergency Medicine, 24(1), 10-18.

Lingås, L.G.( 2008) Etikk og verdivalg i helse ¿ og sosialfag. Oslo: Gyldendal akademisk

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) med forskrifter. Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lov om pasientrettigheter, kap. 4A. Rundskriv IS-10 IS-1569 NN.

Rundskriv.

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) med forskrifter. Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m. med forskrifter. Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lynch S et al. (2010) Reducing the risk of Unplanned Perioperative Hypothermia.

I: ARON Journal Vol 92, No. 5, s 553 ¿ 565.

Madsen, J.E. A., Tötterman (2005) Multitrauma hos den geriatriske pasienten.

I: Finska Läkareällskapets Handlingar. 165 (2)

Magelssen, R. (2008) Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene Oslo: Akribe forlag,.

Mc. Caffery, M., A Beebe (1996) Smerter. Ad. Notam Gyldendal, Oslo.

Marran, J. (2005). Psychological needs of patients in the peri-operative environment. I: Journal of Operating Department Practice, 2(5), 4-10.

Martin, J. H. og H.L.C. Haunes (2000). Depression, Delirium, and Dementia in the Elderly Patient. I: AORN Journal, 72(2), 209-213, 216-221, 223.

Martinsen, K. og L. Boge (2004). Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie. I: Sykepleien, 92(13), 58-61.

Mason I. (2009) Nålestikkskader: Doble hansker ¿halverer blodrisiko¿. I: Sikre hender nr 2: 3 ¿ 5

Mellin, A. C., A. Bagar, E.M. Scott, D.J.Leaper (2001). Effects of preoperative warming on incidence of wound infection after clean surgery: a randomised controlled trial. I: The Lancet, 358(15), 876-880.

Metodebok Brannskadeavsnittet. Bergen (2007) Brannskadeavsnittet, Plastikk kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Meyers, C. (2004). Cruel Choices: autonomy and critical care decision-making. I: Bioethics, 18(2), 104-119.

Mitchell, M. (2003). Patient anxiety and modern elective surgery: a literature review. I: Journal of Clinical Nursing, 12, 806-815.

Mills, C. (2003). The Latex Barrier. I: RDH, june. 89-90, 92.

Moen, A., R. Hellesø, og M. Berge (2008). Sykepleieres journalføring: Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe (285s:ill)

Molven, O (2006) Sykepleie og jus, Oslo: Gyldendal Akademiske

Molven, O. (2000) "Ansvarlig ledelse på alle nivåer." I: Tidsskriftet Sykepleien 2000

Moesmand A.M., A. Kjøllesdal (2004). Å være akutt kritisk syk . 2.utg. Gyldendal Norsk Forlag

Morse, J. M. og C.Pooler (2002). Patient-family-nurse interactions in the trauma-resuscitation room. I: American Journal of Critical Care, 11(3), 240-249.

MRSA veilederen, (2004) nasjonal veileder for å forebygge infeksjoner med meticillinrecictente Staphylococcus aureus (MRSA) I helsetrjensten. Folkehelsa, Sosial og helsedirektoratet. http://www.fhi.no/dav/44BC7CDADD.pdf

Munro, C. A. (2010). The Development of a Pressure Ulcer Risk-Assessment Scale for Perioperative Patients. I: AORN Journal, 92(3), 272-287.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (2004) Nasjonal veileder for håndhygiene

Nasjonalt folkehelseinstitutt (publisert 2010) Tuberkuloseveilederen

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008¿2012)

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter FHA/Nasjonal strategi infeksjoner-antibiotikaresistens.pdf

Nasjonalt folkehelseinstitutt (2006) Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2010) Veileder for implementering og bruk av sjekkliste for trygg kirurgi, Oslo verson 2.

Netter, F.,H (1997) Atlas of Human Anatomy, 2nd ed . Rittenhouse Book Distributors.

Norsk legemiddelhåndbok

Terapikapitler: T20 Smerter, T22 Anestesi, T23 Ernæring og væskesubstitusjon

Legemiddelkapitler: L1 Antimikrobielle midler, L3 Legemidler i endokrinologien,

L4 Legemidler ved blodsykdommer, L6 Legemidler ved nevrologiske sykdommer, L7 Legemidler ved øyesykdommer, L8 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer, L9 Legemidler ved allergiske lidelser, L10 Legemidler ved nedre luftveissykdommer, L11 Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, , L12 Legemidler ved mage-tarmsykdommer, L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer, L15 Legemidler ved fødsel og til abort, L16 Legemidler ved hudsykdommer, L17 Legemidler ved muskel- og skjelettsykdommer, L18 Immunmodulerende midler, L19 Kvalmestillende legemidler (antiemetika), L20 Smertestillende legemidler, L22 Legemidler i anestesiologien, L23 Midler ved

ernæring og væskesubstitusjon

Generelle kapitler :Hele

http://www.legemiddelhandboka.no/index.php

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS) 2008.

Temahefte. Utdyping av operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelsen .

Oslo: Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppen av operasjonssykepleiere

NSFs Faggruppe for IKT og dokumentasjon. (2007). Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. 3.utg.

https://www.sykepleierforbundet.no/Content/154757/Veileder NSFLOS.pdf

Nguyen, N. T., Furdui, G., Fleming, N. W., Lee, S. J., Goldman, C. D., Singh, A., Wolfe, B. M (2002). Effect of heated and humidified carbon dioxide gas on core Temperature and postoperative pain. I: Surgical Endoscop. A randomizes trial. 16:1050-1054.

Nortvedt, M. W., G. Jamtvedt, B. Graverholdt, og L.M. Reinar (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert ¿ en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund.

Nilsson. U. (2008). The Anxiety- and Pain-Reducing Effects of Music Interventions: A Systematic Review. I: AORN Journal, 87(4). 780, 782, 785-794, 797-805.

NSFs Faggruppe for IKT og dokumentasjon. (2007). Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. 3.utg.

https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/135844/Veileder Sykepleiedokumentasjon.pdf

O¿Conner-Von, S. (2000) Preparing Children for Surgery ¿ an Interactive Research Review. I: AORN Journal, 71(2), 334-342.

Odinsson, A., S.K. Oliver, G.J. Ramming, og B. Englemann (2006) Tourniquet. Use and complications in Norway. I: Journal of bone and joint surgery, 88(8).

Ohlsson, E. (2005). Intraoperative pressure sore prevention: a literature study comparing pressure-relieving mattresses. I: Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies (VARD I NORDEN), 25(2).

Pedersen R, B. Hofmann, M. Mangset Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid I: Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1644 - 7.

Pedersen R, Bahus MK, Kvisle EM. Behandlingsunnlatelse, etikk og jus I: Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1648 - 50.

Pettersen, R.C.(2000) PBL Problembasert læring for studenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Putz,R., R. Pabst, (1997) Sobotta Atlas of Human Anatomy Volume 2 and 2, Elsevier GmbH..

Recommended Practices for Managing the Patient Receiving Local Anesthesia. (2007).I: AORN Journal, 84(5). 599-606.

Recommended Practices for the Prevention of Unplanned Perioperative Hypothermia. (2007). I: AORN Journal, 85(5). 972-974, 976-984, 986-988.

Recommended Practices for Reducing Radiological Exposure in the Perioperative Practice Setting. (2007).I: AORN Journal, 85(5). 641-652.

Recommended Practices for Positioning the Patient in the Perioperative Practice Setting. (2001) I: AORN Journal, 73(I). 231-233, 235, 237-238.

Recommended Practices for the Prevention of Unplanned Perioperative Hypothermia. (2007) I: AORN Journal, 85(5). 972-974, 976-984, 986-988.

Recommended Practices for Selection and Use for Surgical Glowns and Drapes (2003) I: AORN journal 77 (1): 206 ¿ 213

Recommended Practices for the Use of the Pneumatic Tourniquet in the Perioperative Practice Setting. (2007) I: AORN Journal, 84(4). 640-641, 643-649, 651-654.

Recommended Practices for Surgical Attire(2005)I: AORN Journal 81(2):413-420.

Recommended Practices for Maintaining the Sterild Field(2006) I: AORN journal 83(2): 402-416.

Recommended Practices for Traffic Patterns in the Perioperative Practice

Setting(2006) I: AORN Journal 83(3): 681-686.

Refsum, S. & H.C. Sommerschild (2006). Barnekirurgi (2. utg.). Nesbru: Vett & viten.

Reinholdt, M., A. Ranheim, J. Hommelstad (2008). Forekomst av hull i operasjonshansker i nevrokirurgi. I: Sykepleieforskning, nr. 4, 3: 186-194.

Renck, H. (2003). Svikt i vitala funktioner. Torekov: Aniva.

Rhodes, L., G. Miles, A. Pearson (2006). Patient subjective experience and Satisfaction during the perioperative period in the day surgery setting: A systematic review. I: International Journal of Nursing Practice. 12.178-192.

Rothrock, J. C. (2011). Alexander¿s Care of the Patient in Surgery. (14.utg.) St. Louis: Mosby.

Ruyter, K. W., R. Førde, og J.H. Solbakk (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. (2.utg). Oslo: Gyldendal Akademisk

Rørvik, A.K., S. Sebens (2010) : Operationssygepleje Dansk sykepleieråd, Nytt nordisk forlag

Ræder, M.G (2007). Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin

Saldin, R. H., G. Enlund, P. Samuelsson, C. Lennmarken, C. (2000). Awareness during anaesthesia: A prospective case study. I: The Lancet, 355(9205) 707-711.

Sand,O., Ø. Sjaastad, E. Haug, J.G. Bjålie (2009) Menneskakroppen. Gyldeldal Akademisk

Sanstad. O, et al. (2008). Gastroenterologiske rutiner ved Ullevål Sykehus m/tumor mammae og thyroidealidelser. (8.utg.). Oslo. Ullevål universitetssykehus

Scott, E. M., R.Buckland (2006). A systematic Review of Intraoperative Warming to Prevent Postoperative Complications. I: AORN Journal, 83(5), 1090-1104, 1107-1113.

Scott, E. M., D.J. Leaper, P.J. Kelly og M. Clark(2001). Effects of Warming Therapy on Pressure Ulcers ¿ a Randomized Trial. I: AORN Journal, 73(5), 921-924, 926-927, 929-932.

Segadal L, B.M. Andersen, A. Haugsbø m.fl. (2002). Ventilasjon av operasjonsstuer.

SMM-rappor nr 5/2001

Slettebø ,Å og Nortvedt, P. (2006) Etikk for helsefagene. Oslo Gyldendal Akademisk 220s

Statens helsetilsyn (1997) Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet IK-2552

http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/smittevernloven_forebygging_blodsmitte_ik-2552.pdf

Statens Helsetilsyn(1997). Rundskriv IK-2/97 fra

Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep eller større invasive prosedyrer.

http://www.helsetilsynet.no/upload/regelverk/rundskriv/htil_gamle_rundskriv/IK-2-1997.pdf

Stordalen, J. (2009) Den usynlige fare: smittevern og hygiene. Fagbokforlaget.

Smith, M., . Buckwalter (2005). Behaviors associated with deminia. I: American journal of nursing, 1005(7), 40-52.

Sneppen, O et al (red.)( 2010) Ortopædisk kirurgi. København: FADL

Staehelin, J., J.D. Dahl, L. Arendt-Nielsen (2005). Smerter. København: Fadl¿s forlag.

Stang, I. (1998). Makt og bemyndigelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Statens helsetilsyn. (2002). Retningslinjer for retningslinjer. Prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglige retningslinjer. 11-39.

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/IS-2653_11457a.pdf

Strømsøe, K. (2007). Metodebok, bruddbehandling. Oslo: Ullevål universitetssykehus. http://www.aker.uio.no/Ortopedi/Metoder/Metodebok_bruddbehandling.pdf

Tanner, J. og H. Parkinson (2007). Double gloving to reduce surgical cross ¿ infection (Review). I: The Cochrane Library, Issue 3. 1-33.

Taylor, E. (2009). Providing Developmentally Based Care for School-Aged and Adolescent Patients. I: AORN Journal. Vol. 90, No 2. 261-267.

Tighe S. M. (2011) Instrumentation for the Operating Room : A Photographic Manual. 8 Rev ed. Elsevier - Health Sciences Division

Tjade, T. (2008). Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. (3.utg.). Fagbokforlaget.

Thornquist, E. (2003) vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori ¿ for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. 244s

Tweed, C. (2003). A review of the literature examining the relationship between temperature and infection in surgical wound healing. I: Primary Intention, 11(3), 119-23.

Utaker A., Randa JS. ( 1998 ). Håndbok i medisinsk utstyr . Haukeland sykehus, Medisinsk teknisk avdeling Utdannings- og forskningsdepartementet (2005).

Rammeplan for videreutdannelse i operasjonssykepleie. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/269393-rammeplan_for_videreutdanning_i_operasjonssykepleie_05.pdf

Vaartio, H., H. Leino-Kilpi, S. Salanterä, T.Suominen (2006). Nursing Advocacy: how is it defined by patients and nurses, what does it involve and how is it experienced?

I: Scandinavian Journal of Caring Sciences 20(3), 282-92.

Veileder for elektronisk dokumentasjon av operasjonssykepleie ( 2009) Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere. https://www.sykepleierforbundet.no/Content/154757/Veileder NSFLOS.pdf

Von Krogh, G. og D. Nåden (2008). Implementation of documentation modell comprising nursing terminologies- theoretical and methodological issues.

I: Journal of Nursing Management, 16. 275-283.

Walto-Geer, P. (2009). Prevention of Pressure Ulcers in the Surgical Patient.

I: AORN journal. Vol. 89, NO3. 538-548.

Wagner, D., M. Byrne, K. Kolcaba (2006). Effects of Comfort Warming on Preoperative Patients.

I: AORN Journal, 84(3). 427-430, 432, 434-436, 438-440, 442-448.

Walker, J. A. (2007). Patient information. What is the effect of preoperative information on patient satisfaction? Systematic review.

I: British Journal of Nursing. 16(1).

Wong, P. F., S. Kumar, A. Bohra (2007). Systemic warming before, during, and after major abdominal surgey reduced postoperative complications more than warming during surgery only. I: Br. J. Surg. 94(10). 421-426.

Wood, K. A. og E.W. Ely (2003). What does it mean to be critically ill and elderly? Current Opinion . I: Critical Care, 9, 316-320, 316-320.

Önnerfält, J., R. Önnerfält ( 2008) Akut Ortopedi. Lund: Studentlitteratur

Aabakken, L. og E. Carlsen (2004). Gastroenterologiske rutiner ved Ullevål Sykehus m/tumor mammae og thyroidealidelser. (7.utg.). Oslo: Ullevål universitetssykehus.

Aadland, E. (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidere. (3.utg.) Oslo: Det Norske Samlaget.

Jobb og videre studier

Studiet er aktuelt for offentlig godkjente sykepleiere, med minst to års relevant klinisk praksis som sykepleier. Se også egen forskrift om opptak ved Høgskolen i Østfold.

Operasjonssykepleiere er kvalifisert til å arbeide i operasjonsavdelinger, dag-kirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe- og krigsområder

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten 21.09.11

Studieplanen gjelder for

Januar 2012 - juni 2013

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:04:26