Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad og praksis i spesialisthelsetjenesten.

Studieplan for Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2019–2020)

Informasjon om studiet

Hensikten med videreutdanningen i operasjonssykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan ivareta samfunnets og den enkelte pasients behov for spesialutdannet personell relatert til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Operasjonssykepleier

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor operasjonssykepleie og innsikt til å mestre komplekse situasjoner innen sin spesialitet

 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom sykdom og/eller skade og valg av kirurgi og reflekterer over kirurgiens muligheter og begrensninger

 • kan analysere og reflektere over utfordringer knyttet til smittevern og bidrar til kvalitetssikring og fagutvikling av avdelingens og sykehusets rutiner og prosedyrer

 • kan analysere og vurdere sykepleiefaglige og vitenskapelig problemstillinger og anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • samhandler med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper for å sikre et faglig og ansvarlig pasientforløp ved å planlegge, tilrettelegge, organisere tjenester og behandling i helsetjenesten

 • arbeider kunnskapsbasert, ved å planlegge og utøve operasjonssykepleie basert på kritisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov

 • kan observere, analysere gjøre selvstendige vurderinger knyttet til tekniske, praktiske og teoretiske problemer til beste for operasjonspasienten

 • kan håndtere komplekse pasientsituasjoner, redusere stress, lindre lidelse, smerte og ubehag ved kirurgisk behandling

 • har handlingskompetanse i rutinemessige og akutte situasjoner, tilrettelegger for helsefremmende prosesser og forebygger komplikasjoner

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser

 • kan reflektere over etiske problemstillinger og utøve operasjonssykepleie i samsvar med etiske prinsipper.

 • kan vurdere og kommunisere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap, samt helselovgivning.

 • kan bidra til fagutvikling, nytenkning og innovasjon i klinisk praksis.

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Opptak

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,

og offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier,

og minimum to års somatisk arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i videreutdanning i operasjonssykepleie levere politiattest. https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/

Studiet er basert på forskrift til rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie (2005) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1385

Videre reguleres studiet av gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Videreutdanningen gjennomføres som heltidsstudium over tre semestre.

Studiet er organisert i tre emner som inneholder teoretiske og kliniske studier. Samtlige emner i studiet er obligatoriske og må tas i oppsatt rekkefølge.

 • HSOPE10119 Grunnleggende operasjonssykepleie, medisinske og naturvitenskaplige temaer (30 studiepoeng).

 • HSOPE10219 Operasjonssykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer (30 studiepoeng).

 • HSOPE10319 Fordypning i operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng).

Det er praksis i alle tre semestrene. For mer informasjon, se pkt. Praksis.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

I tema som studiet har felles med videreutdanning i akutt-, anestesi- og intensivsykepleie, vil undervisningen foregå felles. I de fagspesifikke emnene er undervisningen separat. Det er gjennom hele studiet satt av dager for selvstudier.

Høgskolen legger opp til arbeidsformer som stimulerer studentene til å ta ansvar og vise engasjement. Studentene arbeider med konkrete pasientsituasjoner og oppgaver i grupper gjennom hele studiet. Dette skal sikre læring som fremmer forståelse. Utdanningen skal bidra til å styrke den enkelte students selvstendighet, kritiske vurderingsevne, faglige engasjement og samtidig utfordre til ansvarlig fagutvikling. Utdanningen har som mål å gi studenten forskningsbasert kunnskap og støtte til personlig modning og vekst ved å ta hensyn til studentens forberedthet og personlige erfaring.

Veiledning i kliniske studier foregår kontinuerlig, hvor lærere og praksisveiledere i samarbeid følger operasjonsstudentene i deres faglige utvikling.

Forventet arbeidsomfang er beregnet til 850 timer pr semester, se emnebeskrivelser.

Bruk av bibliotek

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, vurdere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske og internasjonale informasjonskilder. Studentene skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT

Høgskolen i Østfold benytter læringsplattform, som er et viktig verktøy for kommunikasjon, samarbeid, oppgaveinnlevering og nettstøttede aktiviteter.

Arbeidskrav og vurderingsformer

I studiet benyttes varierte vurderingsformer som for eksempel skoleeksamen, fordypningsoppgave og vurdering av kliniske ferdigheter, i tillegg til ulike arbeidskrav. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

I sluttvurdering brukes karakterregel A-F og Bestått / Ikke bestått. Vurderingsordninger og karakterregel står nærmere omtalt under de enkelte emnebeskrivelsene.

Plagiatkontroll/fusk

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229.

Praksis

Det er totalt 30 uker veiledet kliniske studier. De kliniske studiene utgjør til sammen tilsvarende 45 studiepoeng av studiets 90 studiepoeng og gjennomføres i hovedsak i klinikken. Den praktiske delen finner primært sted ved Sykehuset Østfold. En begrenset del av de kliniske studier gjennomføres i Senter for simulering og innovasjon i høgskolens lokaler.

Kliniske studier gjennomføres i studiets alle tre emner og har et omfang per emne på tilsvarende 15 studiepoeng. Se emnebeskrivelser og undervisningsplan på læringsplattformen for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Litteratur i studiet representerer det siste innenfor forskning på fagområdet.

Undervisnings- og forskningspersonalet ved studiet forsker både på problemstillinger innen fagområdet og på fagdidaktiske spørsmål.

I tråd med rammeplanen skal studentene gjennomføre et fordypningsarbeid som er lagt til emne 3.

Internasjonalisering

Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg om Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer ved ivaretakelse av pasient og pårørende med annen religiøs og kulturell bakgrunn.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiet. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen i Østfold gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Studenten kan benytte to-tre uker av kliniske studier i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Jobb og videre studier

Studiet kvalifiserer spesifikt for arbeid ved en operasjonsavdeling eller kirurgisk poliklinikk. Studentene får også gode kvalifikasjoner som medfører at de er ettertraktede kandidater.

Bestått videreutdanning kan gi grunnlag for innpassing i mastergradsstudier. Kontakt studieleder for veiledning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Terje Grøndahl, 31.01.2019.

Studieplanen er revidert

Studieleder Randi Magnus Sommerfelt, 08.04.2019.

Studieplanen gjelder for

Perioden 2019-2020.

Oppstart høst 2019.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
studieleder Randi Magnus Sommerfelt.

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Videreutdanning i operasjonssykepleie- obligatoriske emner

Høst 2020

Videreutdanning i operasjonssykepleie- obligatoriske emner

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:04:26