Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2014)

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten
- har utvidet kunnskap om nyere og eldre barnelitteratur
- har kunnskap om tekst og sjanger
- har kunnskap om formidling av tekster til barn og vaksne
- har kunnskap om arbeid med språkstimulering i barnehagen
- kan bruke tekster, skjønnlitterære og sakpregede, aktivt i barnehagen
- har kunnskap om og trening i å bruke fortelling som metode
- har innsikt i tekstskaping og dramaturgi
- kan arbeide med tekster i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- lede pedagogiske prosesser
- formidle tekster av ulikt slag til barn og voksne
- planlegge og lede formidlingssituasjoner
- legge til rette for at barn i barnehagen utvikler gode formidlingsevner

Generell kompetanse:
Kandidaten
- er fortrolig med seg selv som formidler
- kan formidle tekster til barn og voksne
- kan utvikle barns evne til å formidle tekster, egne følelser og erfaringer
- kan formidle tekster både skriftlig og muntlig
- er bevisst sin rolle som formidler i barnehagen
- er bevisst på at arbeid med forskjellige tekster og formidlig i barnehagen kan bidra positivt til barns kjønnssosialisering, og vise at begge kjønn er like godt kvalifisert for ulike oppgaver

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:05:41