Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2014)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygget opp rundt et norskfaglig og dramafaglig skjæringspunkt, der vekten ligger på kunnskap om tekst, formidling og fortelling. Studiet ivaretar en faglig fordypning innenfor norskfaglige og dramafaglige temaer, samtidig som disse sees i sammenheng. Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som er delt inn i tre hovedtemaer:

Norsk- og dramafaglige temaer
Studiet gir kunnskap om:

 • nyere barnelitteratur (sakpregede og skjønnlitterære tekster)
 • tekst- og sjangerlære
 • formidling av sakpregede og skjønnlitterære tekster til barn
 • språkstimulering i barnehagen
 • tekstskaping
 • multimodale tekster
 • norsk i et flerkulturelt perspektiv
 • fortelling
 • dramaturgi
 • tekstskaping og drama (rollespill, dukketeater, skyggespill, stasjonslek, m.m.)
 • praktiske øvelser til bruk i barnehage for å utvikle barnas formidlingskompetanse
 • bruk av bilder i formidling
 • valg av virkemidler i fremføring av tekster 

Utvikling av studentenes egen formidlingsferdighet
Arbeidet omfatter:

 • muntlige aktiviteter, som f.eks. høytlesning, trening i å fortelle historier, formidling av muntlige tekster til barn og voksne
 • praktiske øvelser i formidling
 • fremføring av tekster for barn og voksne

Arbeid i barnehagen
Studiets sterke praksis- og profesjonsorienterte vinkling av undervisningsformene vil i stor grad være med på å forberede studentene for arbeid i barnehagen.

Organisering og læringsformer

Studiet omfatter varierte arbeidsformer; arbeid i ulike gruppestørrelser, prosjektorientert arbeid, forelesninger, refleksjonslogg, erfaringsutvekslinger og refleksjoner, etterlesning, individuelt arbeid og selvstudium.

Det forutsettes at studentene kan bruke IKT som et kommunikasjonsmiddel. Fronter er læringsplattformen i studiet.

Praksis

Studenter som tar studiet som en del av førskolelærerutdanningen, skal til sammen ha 2 uker praksis.

Evaluering av studiet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette studiet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Tilbakemelding underveis

Studentene blir vurdert underveis i tilknytning til de arbeidskravene som skal innleveres. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Arbeidskrav:

 1. Alle seminarer og alt prosjektbasert arbeid
 2. Fire skriftlige refleksjonslogger, hver på 3-4 sider
 3. Gjennomført fordypningspraksis (dersom studiet skal inngå i en profesjonsutdanning)

Vurdering

Eksamen i studiet består av to deleksamener.

Deleksamen 1
Praktisk, muntlig eksamen (vekting 40 %)
Praktisk muntlig eksamen består av en presentasjon i grupper på 2-3 studenter. Varighet ca 20 minutter. Det gis én karakter for gruppen. Ekstern sensur.

Deleksamen 2
Hjemmeeksamen (vekting 60 %)
Hjemmeeksamen består av en individuell, skriftlig fagtekst. Valgfritt tema relatert til verkstedsarbeid, praksis i barnehagen og relevant teori. Tema skal godkjennes av faglærer på forhånd. Intern sensur.

Det benyttes en gradert skala fra A til F ved begge deleksamener, der A er beste karakter og E er dårligste. F er ikke bestått.

Begge deleksamener må være bestått før studenten får endelig karakter i emnet.

Dersom studenten ikke består én av deleksamenene, kan denne tas opp igjen.
Studenter som ikke består eller ikke tar deleksamen 1 til ordinær tid, kan ta ny/utsatt gruppeeksamen først året etter.

Klage på karaktersetting på felles eksamensbesvarelse, deleksamen 1 (gruppeeksamen) må undertegnes av samtlige i gruppen. Resultatet av klagesensuren gjelder for samtlige i gruppen.

Litteratur

Litteraturlista sist oppdatert 24.06.2010. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Hovedbøker:
Aristoteles - Poetikken. 50 sider
Heidi Dahlsveen - Innføringsbok i muntlig fortellerkunst 200 sider
Ingvild Handagard - God i muntlig? 300 sider

Utdrag: Aksnes/Time: Med andre ord. Kapittel 4 (om retorikk, 60 sider)
Gladsø, Gjervan, Hovik og Skagen: Dramaturgi (Universitetsforlaget) Del 2: side 155- 220, 65 sider

Selvvalgt pensum 200 - 300 sider gode fortellinger

Kompendium med teorirelaterte artikler: ca. 200 sider

Kompendium med tekster: ca. 300 sider

Studiemodell

Høst 2014

Tekstkultur og formidling. Obligatorisk emne

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:10:55