Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014–2015)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om

 • matlaging i felt
 • betydninger av naturopplevelser
 • økologi, geologi, vanlige planter, sopp og dyr
 • natur og miljøvern
 • barn og natur
 • barn og bevegelse
 • enkelt friluftsliv i ulike naturtyper til alle årstider
 • fagdidaktikk og pedagogisk utviklingsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse, nysgjerrighet og naturglede
 • stimulere barn til enkelt friluftsliv i ulike naturtyper til alle årstider
 • ta ansvar for barnas fysiske, psykiske og sosiale helse
 • formidle kunnskaper til barn om naturen
 • sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid med tema barn - bevegelse - natur

Generell kompetanse
Barn viser tidlig interesse for natur og naturfenomener. Nysgjerrigheten og interessen er avhengig av de erfaringer og iakttakelser som barna selv gjør. Opplevelser og erfaringer med levende natur er derfor av største viktighet for å kunne ta vare på, gi næring til og stimulere dette på beste måte. De viktigste holdningene til natur og miljøvern legges tidlig. Får barna positive og gode opplevelser i naturen gjennom blant annet kandidatens evne til å formidle, engasjere og skape arenaer for nysgjerrighet og god læring, vil de også senere i livet være i stand til å engasjere seg for å ta vare på de verdier naturen har gitt dem.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:45:47