Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2014–2015)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet Utefag har et omfang på 30 studiepoeng og består av ett emne som er delt i tre deler;

 • Utefag (høstsemester)
 • Vinteraktivitetskurs (vårsemester)
 • Våraktiviteter (vårsemester)

Hver del avsluttes med et arbeidskrav og alle tre deler må være bestått for at studentene skal få karakter i studiet Utefag

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter/temaer. Den teoretiske delen av studiet skal underbygge det praktiske arbeidet. En forutsetning for at målene som er satt skal nås, er at det legges vekt på en vekselvirkning mellom den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette vil gi en helhetlig handlingsberedskap. Studiet skal være aktivitetsbasert og opplevelsesorientert. Det forutsettes at studentene tar aktivt del i studiet og at de gradvis tar mer og mer ansvar for egen læring, f.eks. gjennom ledelse av gruppearbeid, innledninger til drøftinger, framlegg av eget arbeid m.m.

Organisering og læringsformer

Arbeidsformene i studiet er preget av praktiske aktiviteter. Undervisningen organiseres som friluftsliv og overnatting i ulike naturtyper til ulike årstider, feltarbeid i ulike biotoper, bruk av naturen som ledd i sansemotorisk utvikling, aktivt arbeid med natur- og miljøvern og utnyttelse og bruk av naturens ressurser. Det legges opp til aktiviteter der barn og voksne tar del i utvikling av et helsefremmende og bærekraftig miljø i barnehage og skole.

Ekskursjoner:

 • Sensommer: 4 dagers padletur i Haldenmarka: friluftsliv, overnatting ute, kanopadling, orientering, biotoparbeid i vann og skog.
 • Vinter: 5 dagers ekskursjon på fjellet: fjellsikring, ski/snøkurs, overnatting i snøhule, vinterøkologi, sportegn.
 • Vår/forsommer: 3 dagers ekskursjon i skjærgården: aktiviteter i sjø og ved strand, fiske, biotop, arbeid i fjæra

I tillegg til dette vil deler av den øvrige undervisningen foregå ute i skolens nærmiljø. Det vil også bli noen overnattingsturer i Haldenmarka. Studentene må derfor regne med et fravær fra hjemmet, minimum 16 døgn. Alle ekskursjoner er obligatoriske. Utgifter til reise og opphold dekkes av den enkelte student. Nærmere informasjon fås ved studiestedet.

Bruk av bibliotek
Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer - en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av utviklingsarbeidet.

Bruk av IKT
IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet, både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig ressurs.

Praksis

Praksis vil bli gjennomført i samsvar med praksisplanen for den profesjonsutdanningen som Utefag skal inngå i. For mer informasjon om organisering av praksis, se programplan/studieplan for aktuell førskole-/lærerutdanning. De temaene som blir tatt opp i undervisningen, er i stor grad praksisrelevante og vil rettes mot den respektive lærerprofesjonen.

Førskolelærerstudentene har obligatorisk praksis med varighet på to sammenhengende uker for heltidsstudenter, og fire uker for deltidsstudenter.

Evaluering av studiet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette studiet/emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Tilbakemelding underveis

Studentene får veiledning og blir vurdert underveis i tilknytning til de arbeidskravene som skal innleveres.

Arbeidskrav

 1. Mappe bestående av: to individuelle oppgaver og seks gruppeoppgaver. All gruppevirksomhet knyttet til gruppeoppgaver er obligatorisk.
 2. Bestått fordypningspraksis i høstsemesteret (dersom studiet skal inngå i en profesjonsutdanning). 
 3. Delta på ekskursjoner.
  - Delta på sensommeraktiviteter (høstsemester)
  - Delta på vinteraktiviteter (vårsemester)
  - Delta på våraktiviteter (vårsemester)

Før studenten kan fremstille seg til eksamen, må arbeidskrav 1-3 være godkjent av faglærer. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten èn mulighet til å rette opp dette.

Vurdering

Sluttvurderingen består av tre deleksamener; deleksamen 1 avlegges i høstsemesteret og deleksamen 2 og 3 avlegges i våresemesteret.

Deleksamen 1 (høstsemester)
Individuell muntlig eksamen. Varighet 25-30 minutter. Ingen hjelpemidler tillatt.
Eksaminasjonen blir foretatt av faglærer, med eventuelle tilleggsspørsmål av ekstern sensor. Eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene og pensumlitteratur.
Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Deleksamen 2 (vårsemester)
Gruppeoppgave knyttet til vinteraktiviteter. Gruppeoppgaven utformes etter nærmere angitte kriterier og leveres innen angitt frist. Gruppeoppgaven vurderes av intern sensor og karakteren som blir gitt er Bestått/Ikke bestått.

Deleksamen 3 (vårsemester)
Gruppeoppgave knyttet til våraktiviteter. Gruppeoppgaven utformes etter nærmere angitte kriterier og leveres innen angitt frist. Gruppeoppgaven vurderes av intern sensor og karakteren som blir gitt er Bestått/Ikke bestått.

Dersom studenten ikke består en deleksamen, kan han/hun ta deleksamen på nytt. Hver deleksamen må være bestått for å få bestått hele emnet. Det gis en samlet karakter i studiet etter karakterskala A-F.

Litteratur

Misund, S: "Jeg vil mestre". Sebu forlag, 1996.

Nordbakke, Roy: Fugler. HiØ, 1994.

Nordbakke, Roy: Norske økosystemer. HiØ, 1998.

Norbakke, Roy: Vinterøkologi. HiØ, 2003.

Norbakke, Roy: Vær og klima. HiØ, 2003.

Nordbakke, Roy: Stjernehimmelen. HiØ, 2003.

Utleverte kompendier og kopier.

Studiemodell

Høst 2014

Utefag. Obligatorisk emne

Vår 2015

Utefag. Obligatorisk emne

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 03:44:45