Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i digitale medier.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten forstår

 • formidling, design, programmering og digitale medier
 • hvordan informasjonssystemer utvikles og beskrives
 • opphavsrett, ytringsfrihet og lover og regler som regulerer digitale medier

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • skape, utvikle og evaluere designkonsepter og prototyper
 • grunnleggende programmering
 • gjøre rede for egnede metoder for digital informasjonsformidling
 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • tenke analytisk, kritisk og argumentere for sine standpunkter
 • uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generelle kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger relatert til eget og andres arbeid
 • har utviklet sin nysgjerrighet
 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 03:58:33