Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskaper innen informasjonsteknologi

 • har grunnleggende kunnskaper innen programmering

 • har kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen informasjonsteknologi

 • har grunnleggende kunnskaper innen de temaene som berøres i valgemnene

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid

 • beskrive enkle problemer og løse dem ved hjelp av programmering

 • velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling

 • jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper

 • uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

 • kan selv oppdatere sin kunnskap

 • har utviklet den faglige nysgjerrigheten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:10:24