Om studiet

Pasienter i kommunehelsetjenesten er sykere og har mer komplekse sykdomsbilder enn før, behandlingen som tilbys er mer avansert og spesialisert. Sammen med økende bruk av teknologi stiller denne utviklingen høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

Dette studiet er sammensatt av to emner som inngår i Masterstudium i klinisk sykepleie - studieretning avansert klinisk allmennsykepleie ved HiØ.

Bestått emne vil kunne godskrives inn i en mastergrad ved senere opptak til dette masterstudiet.

Studieretningen Avansert klinisk allmennsykepleie reguleres av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. Fullført og bestått masterstudium kvalifiserer til spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Innhold i studiet

Studiet er sammensatt av følgende to emner:

Emnet fokuserer på digitale verktøy og helseteknologi som har en sentral funksjon i dagens og fremtidens helsetjenester, med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. Emnet gir økt teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse.

Emnet fokuserer på ulike utfordringer knyttet til sykdom, farmakologi, kjønn, etnisitet og psykisk tilstand hos geriatriske pasienter, med et spesielt fokus på personsentrert arbeid og pasientmedvirkning.

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert med undervisning fordelt på fire fysiske samlinger på totalt 8 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

 

Publisert 14. okt. 2021 10:03 - Sist endret 26. nov. 2021 12:14