Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) (Vår 2022)

Informasjon om studiet

Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (masteremner, 15 studiepoeng) er et studium sammensatt av to emner som også inngår i Masterstudium i klinisk sykepleie - studieretning avansert klinisk allmennsykepleie.

Pasienter i kommunehelsetjenesten er sykere og har mer komplekse sykdomsbilder enn før, behandlingen som tilbys er mer avansert og spesialisert. Sammen med økende bruk av teknologi stiller denne utviklingen høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

Gjennom studiet vil studentene få avansert beslutnings- og handlingskompetanse med spesielt fokus på den akutt syke eldre pasienten og personer med demens, inkludert helseteknologiens utfordringer og muligheter.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

• har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

• har inngående kunnskap til hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

• har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

• har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygning, organisering, rammer og styring, og om relevant lovverk

• har inngående kunnskap om pasienters og pårørendes mulige reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv

• har inngående kunnskap om de vanligste akutte og kroniske sykdommer og helseproblemer med spesielt fokus på akutt syke eldre pasienter og personer med demens

• har inngående kunnskap om overganger i pasientforløpet og hvordan disse kan sikres på en god måte med fokus på akutt syke eldre pasienter og personer med demens

• kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

• kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

• kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

• har bred kunnskap om farmakologi, legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, inklusive virkninger, bivirkninger, legemiddelinteraksjoner og systematisk legemiddelgjennomgang med spesielt fokus på akutt syke eldre pasienter og personer med demens

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere yrkesutøvelsen i lys av relevante etiske teorier og prinsipper

 • kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner hos den geriatriske pasienten for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie, sikre nødvendig helsehjelp og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper

 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede sykepleierstudenter under utdanning

 • kan bruke relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet, behov for forbedring av tjenestene og bruk av teknologi

 • kan identifisere, vurdere og analysere tegn til endring i pasientens helsetilstand og gjøre kvalifiserte vurderinger, føre faglige resonnement i bedømmingen av helsetilstanden og iverksette relevante sykepleiefaglige tiltak med spesielt fokus på akutt syke eldre pasienter og personer med demens

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • kan anvende kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder for involvering i beslutninger som omhandler pasienten, vise forståelse for kompleksiteten i brukermedvirkning og kunne bidra til økt brukermedvirkning i tjenestene med spesielt fokus på akutt syke eldre pasienter og personer med demens

 • kan vurdere og bidra til at implementering av teknologi er faglig forsvarlig og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient og pårørende

 • kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

 • kan bidra til koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer for å medvirke til helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet

Opptak

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:

 • HOVMFEL40321 Avansert handlingskompetanse og helseteknologi i klinisk sykepleie (10 studiepoeng)

Emnet fokuserer på digitale verktøy og helseteknologi som har en sentral funksjon i dagens og fremtidens helsetjenester, med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. Emnet gir økt teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse.

 • HOVMAKS41121 Akutte tilstander hos den geriatriske pasienten (5 studiepoeng).

Emnet fokuserer på ulike utfordringer knyttet til sykdom, farmakologi, kjønn, etnisitet og psykisk tilstand hos geriatriske pasienter, med et spesielt fokus på personsentrert arbeid og pasientmedvirkning.

Studiet er samlingsbasert med undervisning fordelt på fire samlinger på totalt 8 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens øvingsarena https://www.hiof.no/tjenester/simfredrikstad/, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Studiet omhandler følgende temaområder:

 • Digitale verktøy og helseteknologi

 • Personsentrert praksis og teknologi

 • Samhandling og pasientsikkerhet

 • Teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse

 • Utfordringer knyttet til sykdom, farmakologi, kjønn, etnisitet og psykisk tilstand hos geriatriske pasienter

 • Pasientmedvirkning

Se studiemodell og emnebeskrivelser for mer informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studentaktive undervisnings- og læringsformer og bruk av digitale verktøy og medier som understøtter læring har stor plass i studiet. Dette gjelder både seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering, forelesninger, selvstudier, veiledning og diskusjoner.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters læring og faglige utvikling.

 • Tilbakemeldinger fra faglærer gis på studieoppgaver, inkludert arbeidskrav. På enkelte oppgaver gir medstudenter tilbakemelding. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

 • Ved høgskolens øvringsarena SimFredrikstad trenes det på praktiske ferdigheter, inkludert sentrale prosedyrer, kommunikasjonsferdigheter og metoder, anvendelse av relevante kartleggingsverktøy, klinisk undersøkelse og avanserte kliniske vurderinger i alt fra stabile, avklarte situasjoner til ustabile og uavklarte situasjoner. Studentenes tidligere erfaringer fra det kliniske felt, gjennom bachelorstudier eller yrkeserfaring, vil være gjenstand for utdyping og diskusjon i undervisningen.

Bruk av bibliotek:

 • Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og referanseteknikk, utlån av bøker, tidsskrifter og teknisk utstyr, samt tilgang til databaser.

Akademisk skriving og lesing:

 • Studentene vil få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene på faglig og akademisk skriftlig fremstilling.

 • Det forventes at studentene er i stand til å lese og forstå engelsk faglitteratur.

Læringsplattform og bruk av digitale verktøy:

 • Studentene må benytte den elektroniske læringsplattformen aktivt. Her må studentene daglig holde seg orientert om kunngjøringer og diskusjonsinnlegg.

 • Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattformen og høgskolens e-post.

Arbeidskrav og vurderingsformer:

 • Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Vurderingsuttrykkene som benyttes ved eksamen er bokstavkarakterer A-F, alternativt karakterene Bestått / Ikke bestått.

 • Eksamensbesvarelser sensureres av to sensorer.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Plagiatkontroll/fusk:

 • Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll.

 • Manglende innlevering av elektronisk eksamensbesvarelse kan medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske, vil ikke bli godkjent.

 • Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert, på emne- og programnivå, for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Les mer om studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet: https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister fremgår av emnebeskrivelser og kan bli oppdatert foran hvert semester.

Jobb og videre studier

Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (masteremner, 15 studiepoeng) vil gi et kompetanseløft som er ønsket og etterspurt i kommunehelsetjenesten.

 • Beståtte emner vil kunne godskrives inn i en mastergrad ved senere opptak til Masterstudium i klinisk sykepleie, studieretning Avansert klinisk allmennsykepleie (HiØ).

 • Studieretningen Avansert klinisk allmennsykepleie reguleres av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. Fullført og bestått masterstudium kvalifiserer til spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studietilbudet er etablert av Høgskolestyret 19.11.2020, med utgangspunkt i Masterstudium i klinisk sykepleie, akkreditert av NOKUT 21.09.2020. Studieplanen er godkjent av dekan Terje Grøndahl, 13.01.2021.  

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for våren 2022.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 06:21:28