Oppbygging og gjennomføring (Vår 2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:

 • HOVMFEL40321 Avansert handlingskompetanse og helseteknologi i klinisk sykepleie (10 studiepoeng)

Emnet fokuserer på digitale verktøy og helseteknologi som har en sentral funksjon i dagens og fremtidens helsetjenester, med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. Emnet gir økt teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse.

 • HOVMAKS41221 Psykisk helse, rus og avhengighet (5 studiepoeng).

Emnet fokuserer på psykologiske, sosiale og helsemessige utfordringer mennesker med rusproblematikk og deres nærmeste opplever i sine livssituasjoner, stigma knyttet til disse samt selvkritiske emosjoner og mestringsstrategier. Emnet vil gi inngående kunnskaper om hvordan hjelpeapparatet best mulig kan foreta informerte beslutninger i sitt arbeid, mens de samtidig ivaretar sine pasienters og pårørendes verdighet.

Studiet er samlingsbasert med undervisning fordelt på fire samlinger på totalt 8 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens øvingsarena https://www.hiof.no/tjenester/simfredrikstad/, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Studiet omhandler følgende temaområder:

 • Digitale verktøy og helseteknologi

 • Personsentrert praksis og teknologi

 • Samhandling og pasientsikkerhet

 • Teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse

 • Psykisk helse

 • Rus og samtidig psykisk lidelse (ROP)

 • Avhengighet

 • Relasjonens betydning i psykisk helsearbeid

 • Stigma

 • Selvkritiske emosjoner (skam/avvisning)

 • Mestringsstrategier

Se studiemodell og emnebeskrivelser for mer informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studentaktive undervisnings- og læringsformer og bruk av digitale verktøy og medier som understøtter læring har stor plass i studiet. Dette gjelder både seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering, forelesninger, selvstudier, veiledning og diskusjoner.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters læring og faglige utvikling.

 • Tilbakemeldinger fra faglærer gis på studieoppgaver, inkludert arbeidskrav. På enkelte oppgaver gir medstudenter tilbakemelding. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

 • Ved høgskolens øvingsarena SimFredrikstad, trenes det på praktiske ferdigheter, inkludert sentrale prosedyrer, kommunikasjonsferdigheter og metoder, anvendelse av relevante kartleggingsverktøy, klinisk undersøkelse og avanserte kliniske vurderinger i alt fra stabile, avklarte situasjoner til ustabile og uavklarte situasjoner. Studentenes tidligere erfaringer fra det kliniske felt, gjennom bachelorstudier eller yrkeserfaring, vil være gjenstand for utdyping og diskusjon i undervisningen.

Bruk av bibliotek:

 • Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og referanseteknikk, utlån av bøker, tidsskrifter og teknisk utstyr, samt tilgang til databaser.

Akademisk skriving og lesing:

 • Studentene vil få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene på faglig og akademisk skriftlig fremstilling.

 • Det forventes at studentene er i stand til å lese og forstå engelsk faglitteratur.

Læringsplattform og bruk av digitale verktøy:

 • Studentene må benytte den elektroniske læringsplattformen aktivt. Her må studentene daglig holde seg orientert om kunngjøringer og diskusjonsinnlegg.

 • Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattformen og høgskolens e-post.

Arbeidskrav og vurderingsformer:

 • Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Vurderingsuttrykkene som benyttes ved eksamen er bokstavkarakterer A-F, alternativt karakterene Bestått / Ikke bestått.

 • Eksamensbesvarelser sensureres av to sensorer.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Plagiatkontroll/fusk:

 • Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll.

 • Manglende innlevering av elektronisk eksamensbesvarelse kan medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske, vil ikke bli godkjent.

 • Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert, på emne- og programnivå, for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Les mer om studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet: https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister fremgår av emnebeskrivelser og kan bli oppdatert foran hvert semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:12:46