Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Psykisk helse, rus, avhengighet, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) (Vår 2022)

Informasjon om studiet

Psykisk helse, rus, avhengighet, handlingskompetanse og helseteknologi (masteremner, 15 studiepoeng) er et studium sammensatt av to emner som inngår i Masterstudium i klinisk sykepleie - studieretning avansert klinisk allmennsykepleie.

Pasienter i kommunehelsetjenesten er sykere og har mer komplekse sykdomsbilder enn før, behandlingen som tilbys er mer avansert og spesialisert. Sammen med økende bruk av teknologi stiller denne utviklingen høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

Gjennom studiet vil studentene få avansert beslutnings- og handlingskompetanse med spesielt fokus på psykisk helse, rus og avhengighet, inkludert helseteknologiens utfordringer og muligheter.

 

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om selvkritiske emosjoners rolle for psykisk helse og sosiale relasjoner

 • har avansert kunnskap om ulike psykologiske mestringsstrategier, og hvordan disse påvirker pasientens håndtering av sin psykisk helse og deres sosiale relasjoner

 • har inngående kunnskap til hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygning, organisering, rammer og styring, og om relevant lovverk

 • har inngående kunnskap om pasienters og pårørendes mulige reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv

 • har inngående kunnskap om stigmatiserende prosesser blant befolkningen og hjelpeapparat, med spesielt fokus på hvordan sosio-økonomiske forhold og kulturell bakgrunn påvirker pasienters opplevelse av psykisk helse- og rusomsorg

 • kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • har bred kunnskap om hvordan aktuell livssituasjon, livsstil, sosioøkonomiske forhold, språklig og kulturell bakgrunn påvirker helse, sykdom, behandling og sykepleie innen psykisk helse og rusomsorg

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere yrkesutøvelsen i lys av relevante etiske teorier og prinsipper

 • kan analysere og forholde seg kritisk til sammensatte og komplekse pasientsituasjoner innen psykisk helse og rusomsorg og foreslå relaterte sykepleierfaglige tiltak

 • kan analysere, identifisere og vurdere stigmatiserende prosesser som foregår innen helsepersonells behandling av pasienter

 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede sykepleierstudenter under utdanning

 • kan bruke relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet, behov for forbedring av tjenestene og bruk av teknologi

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap om stigma, emosjoner og mestringsstrategier for å løse faglige problemstillinger innen psykisk helse og rus

 • kan anvende kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder for involvering i beslutninger som omhandler pasienten, vise forståelse for kompleksiteten i pasientmedvirkning og kunne bidra til økt pasientmedvirkning i tjenestene med spesielt fokus på psykisk helse og rusomsorg

 • kan vurdere og bidra til at implementering av teknologi er faglig forsvarlig og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient og pårørende

 • kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

 • kan bidra til koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer for å medvirke til helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet

Opptak

Bachelor i sykepleierutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:

 • HOVMFEL40321 Avansert handlingskompetanse og helseteknologi i klinisk sykepleie (10 studiepoeng)

Emnet fokuserer på digitale verktøy og helseteknologi som har en sentral funksjon i dagens og fremtidens helsetjenester, med fokus på samhandling og pasientsikkerhet. Emnet gir økt teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse.

 • HOVMAKS41221 Psykisk helse, rus og avhengighet (5 studiepoeng).

Emnet fokuserer på psykologiske, sosiale og helsemessige utfordringer mennesker med rusproblematikk og deres nærmeste opplever i sine livssituasjoner, stigma knyttet til disse samt selvkritiske emosjoner og mestringsstrategier. Emnet vil gi inngående kunnskaper om hvordan hjelpeapparatet best mulig kan foreta informerte beslutninger i sitt arbeid, mens de samtidig ivaretar sine pasienters og pårørendes verdighet.

Studiet er samlingsbasert med undervisning fordelt på fire samlinger på totalt 8 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens øvingsarena https://www.hiof.no/tjenester/simfredrikstad/, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Studiet omhandler følgende temaområder:

 • Digitale verktøy og helseteknologi

 • Personsentrert praksis og teknologi

 • Samhandling og pasientsikkerhet

 • Teknisk og ikke-teknisk handlingskompetanse

 • Psykisk helse

 • Rus og samtidig psykisk lidelse (ROP)

 • Avhengighet

 • Relasjonens betydning i psykisk helsearbeid

 • Stigma

 • Selvkritiske emosjoner (skam/avvisning)

 • Mestringsstrategier

Se studiemodell og emnebeskrivelser for mer informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studentaktive undervisnings- og læringsformer og bruk av digitale verktøy og medier som understøtter læring har stor plass i studiet. Dette gjelder både seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering, forelesninger, selvstudier, veiledning og diskusjoner.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters læring og faglige utvikling.

 • Tilbakemeldinger fra faglærer gis på studieoppgaver, inkludert arbeidskrav. På enkelte oppgaver gir medstudenter tilbakemelding. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

 • Ved høgskolens øvingsarena SimFredrikstad, trenes det på praktiske ferdigheter, inkludert sentrale prosedyrer, kommunikasjonsferdigheter og metoder, anvendelse av relevante kartleggingsverktøy, klinisk undersøkelse og avanserte kliniske vurderinger i alt fra stabile, avklarte situasjoner til ustabile og uavklarte situasjoner. Studentenes tidligere erfaringer fra det kliniske felt, gjennom bachelorstudier eller yrkeserfaring, vil være gjenstand for utdyping og diskusjon i undervisningen.

Bruk av bibliotek:

 • Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og referanseteknikk, utlån av bøker, tidsskrifter og teknisk utstyr, samt tilgang til databaser.

Akademisk skriving og lesing:

 • Studentene vil få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene på faglig og akademisk skriftlig fremstilling.

 • Det forventes at studentene er i stand til å lese og forstå engelsk faglitteratur.

Læringsplattform og bruk av digitale verktøy:

 • Studentene må benytte den elektroniske læringsplattformen aktivt. Her må studentene daglig holde seg orientert om kunngjøringer og diskusjonsinnlegg.

 • Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattformen og høgskolens e-post.

Arbeidskrav og vurderingsformer:

 • Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Vurderingsuttrykkene som benyttes ved eksamen er bokstavkarakterer A-F, alternativt karakterene Bestått / Ikke bestått.

 • Eksamensbesvarelser sensureres av to sensorer.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Plagiatkontroll/fusk:

 • Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll.

 • Manglende innlevering av elektronisk eksamensbesvarelse kan medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske, vil ikke bli godkjent.

 • Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert, på emne- og programnivå, for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Les mer om studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet: https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister fremgår av emnebeskrivelser og kan bli oppdatert foran hvert semester.

Jobb og videre studier

Psykisk helse, rus avhengighet, handlingskompetanse og helseteknologi (masteremner, 15 studiepoeng) vil gi et kompetanseløft som er ønsket og etterspurt i kommunehelsetjenesten.

 • Beståtte emner vil kunne godskrives inn i en mastergrad ved senere opptak til Masterstudium i klinisk sykepleie, studieretning Avansert klinisk allmennsykepleie (HiØ).

 • Studieretningen Avansert klinisk allmennsykepleie reguleres av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. Fullført og bestått masterstudium kvalifiserer til spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studietilbudet er etablert av Høgskolestyret 19.11.2020, med utgangspunkt i Masterstudium i klinisk sykepleie, akkreditert av NOKUT 21.09.2020. Studieplanen er godkjent av dekan Terje Grøndahl, 13.01.2021.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for våren 2022.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 06:21:28