Hvorfor velge dette programmet?

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (GLU 1-7) er en femårig utdanning for deg som ønsker å bli lærer i grunnskolen. Utdanningen har fokus på 1.-7. trinn i barneskolen, men du kan undervise i hele grunnskolen med denne utdanningen. 

Utdanningen er satt sammen av de fagene du skal undervise i, praksis og pedagogikk. Kunnskapen du får er basert på forskning. Utdanningen gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag, klasseledelse og begynneropplæring er sentrale tema.

Digital kompetanse er en viktig del av GLU 1-7. Ved Høgskolen i Østfold vil du få den nyeste kunnskapen om hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisningen av elever. Språklig og kulturelt mangfold er også en viktig del av utdanningen, og vil være et gjennomgående tema i alle fag i utdanningen.

Fag i studiet
Pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng), norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng) er obligatoriske fag i GLU 1-7. I tillegg til de obligatoriske fagene velger du et masterfag samt to undervisningsfag, hver på 30 studiepoeng.

Ved Høgskolen i Østfold kan du velge masterfag i ett av de tre sentrale skolefagene, samt profesjonsrettet pedagogikk. Masterfagene du kan velge mellom er således:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Profesjonsrettet pedagogikk

Du får til sammen 150 studiepoeng i det faget du velger som masterfag. Disse er fordelt på fire emner på 15 studiepoeng hver i 1.–3. studieår og fire emner i 4.–5. studieår, inkludert en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dersom du velger profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning, må du velge enten norsk, matematikk eller engelsk med et omfang på 90 studiepoeng.

I tillegg til masterfaget velger du to undervisningsfag på 30 studiepoeng hver. Ved Høgskolen i Østfold ønsker vi å tilby så mange av fagene i grunnskolene som mulig til våre studenter. Du kan således velge mellom følgende valgfag:

  • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
  • Kroppsøving
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet. Vi anbefaler alle våre studenter å ta et semester i utlandet.

Obligatorisk veiledet praksisopplæring
Praksis i GLU 1-7 omfatter 115 dager veiledet og vurdert praksis på forskjellige klassetrinn i barneskolen; 17 uker i 1.–3. studieår og 6 uker i 4.–5. studieår. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode samarbeid med praksisfeltet, og vi har et stort nettverk av engasjerte praksislærere, som gleder seg til å få studenter i praksis.

Politiattest
Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Sletting av studielån
Det er stort behov for lærere i grunnskolen. Velger du én av grunnskolelærerutdanningene - for trinn 1-7 eller 5-10 – vil du få slettet ca. 50 000 kr av studielånet du tar opp. Det er større behov for grunnskolelærere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Velger du utdanningen for trinn 1-7, får du slettet ca. 55 000 kr ekstra (totalt 105 000 kr). En forutsetning for å få ettergitt studielånet som beskrevet ovenfor, er at du fullfører utdanningen på normert tid, det vil si fem år.

Velger du etter fullført utdanning for trinn 1-7 eller 5-10 å arbeide som lærer i Nord-Norge, får du slettet ytterligere 55 000 kr. Her er det ingen krav til at man må ha fullført utdanningen på normert tid.

Les mer om ordningene her.

Har du vurdert læreryrket – det lønner seg å bli grunnskolelærer – og spesielt for trinn 1-7!