Hvorfor velge dette programmet?

Læreryrket er krevende, sammensatt og veldig spennende! Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10 (GLU 5-10) er en femårig utdanning for deg som først og fremst ønsker å undervise i ungdomstrinnet (8. – 10. trinn). Du kan også undervise i grunnskolens mellomtrinn (5. – 7. trinn) med denne utdanningen. Ønsker du å kunne undervise i hele grunnskolen, anbefaler vi at du velger grunnskolelærerutdanningen rettet mot trinn 1 – 7

GLU 5-10 er satt sammen av de fagene du skal undervise i, praksis og pedagogikk. Undervisningen er basert på forskning. Den gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag på ungdomstrinnet og klasseledelse er sentrale tema.

Digital kompetanse er en del av utdanningen. Ved Høgskolen i Østfold vil du få den nyeste kunnskapen om hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisningen av elever. Språklig og kulturelt mangfold er også en viktig del av utdanningen, og dette vil være et gjennomgående tema i alle fagene. 

Ønsker du engelsk, tysk, fransk eller spansk i utdanningen din, bør du absolutt velge Høgskolen i Østfold - vi er blant landets fremste på fremmedspråk.

Fag i studiet
Faget pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng) er det eneste obligatoriske faget i GLU 5–10, i tillegg til praksis. I løpet av utdanningen velger du et masterfag, et annet undervisningsfag på 60 studiepoeng og et tredje undervisningsfag på 30 studiepoeng. Totalt vil du få minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag.

Ved Høgskolen i Østfold kan du velge masterfag i ett av de tre sentrale skolefagene, samt profesjonsrettet pedagogikk og tysk. Masterfagene du kan velge mellom er således:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Profesjonsrettet pedagogikk

Du får til sammen 150 studiepoeng i det faget du velger som masterfag. Disse er fordelt på fire emner på 15 studiepoeng hver i 1.–3. studieår og fire emner i 4.–5. studieår, inkludert en masteroppgave på 30 studiepoeng.

I tillegg til masterfaget velger du et annet undervisningsfag på 60 studiepoeng og et tredje undervisningsfag på 30 studiepoeng. Ved Høgskolen i Østfold ønsker vi å tilby så mange av fagene i grunnskolene som mulig til våre studenter. Du kan således velge mellom følgende valgfag:

 • Kroppsøving
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Fransk
 • Spansk

Ønsker du fremmedspråk i utdanningen, bør du absolutt velge Høgskolen i Østfold. Vi er ledende i landet innenfor fremmedspråk. 

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet. Vi anbefaler alle våre studenter å ta et semester i utlandet.

Obligatorisk veiledet praksisopplæring
Praksis i GLU 5–10 omfatter 115 dager veiledet og vurdert praksis på mellomtrinn og ungdomstrinnet i grunnskolen; 17 uker i 1.–3. studieår og 6 uker i 4.–5. studieår. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode samarbeid med praksisfeltet, og vi har et stort nettverk av engasjerte praksislærere, som gleder seg til å få studenter i praksis.

Politiattest
Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Sletting av studielån
Det er stort behov for lærere i grunnskolen. Velger du én av grunnskolelærerutdanningene - for trinn 1-7 eller 5-10 – vil du få slettet ca. 50 000 kr av studielånet du tar opp. Det er større behov for grunnskolelærere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Velger du utdanningen for trinn 1-7, får du slettet ca. 55 000 kr ekstra (totalt 105 000 kr). En forutsetning for å få ettergitt studielånet som beskrevet ovenfor, er at du fullfører utdanningen på normert tid, det vil si fem år.

Velger du etter fullført utdanning for trinn 1-7 eller 5-10 å arbeide som lærer i Nord-Norge, får du slettet ytterligere 55 000 kr. Her er det ingen krav til at man må ha fullført utdanningen på normert tid.

Les mer om ordningene her.

Har du vurdert læreryrket – det lønner seg å bli grunnskolelærer!

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (Masterutdanning) from Høgskolen i Østfold on Vimeo.