Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2017)

Studiets oppbygging og innhold

Matematikk består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 103 bygger på emne 101, og emne 104 bygger på emne 102.

LUMAT10115 Tall, algebra og funksjoner 1 (5-10)
LUMAT10215 Geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning 1 (5-10)
LUMAT10315 Tall, algebra og funksjoner 2 (5-10)
LUMAT10415 Geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning 2 (5-10)

Studiet bidrar på utdanningens Profesjonsdager og i tverrfaglig samarbeid og undervisning med andre fag i Grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Organisering og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper, som også er praksisgrupper, i Grunnskolelærerutdanning 5 – 10. Det blir i studiet lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer der IKT er integrert: forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, individuelt arbeid, muntlige framlegg. Undervisningen i faget bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Sentrale områder som er integrert i undervisningen er fagdidaktikk, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering, flerkulturelle og samiske perspektiver.

Hvert emne har et antall arbeidskrav som framgår av emnebeskrivelsene. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i det enkelte emne. IKT er en integrert del av studiet og Fronter brukes som læringsplattform.

Nasjonal deleksamen
Kunnskapsdepartementet har presisert at studenter i Grunnskolelærerutdanningen 5-10 som har matematikk, skal omfattes av obligatorisk nasjonal deleksamen. Deleksamen gjennomføres som en "isolert deleksamen" i emne 101, noe som innebærer at den nasjonale deleksamenen kommer i tillegg til ordinær eksamen i det aktuelle matematikkemnet studentene er oppmeldt i. Mer informasjon om nasjonal deleksamen i matematikk blir gitt etter studiestart.

Praksis

Praksis inngår i studiet og er integrert i de ulike emnene. Se nærmere beskrivelse av praksis i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 5-10 og Plan for praksis (5-10).

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene gjennomfører et forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med fordypningsoppgave i Tall, algebra og funksjoner 2, se emnebeskrivelse og semesterplan for mer informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolen sine studieprogrammer (kalt EVA2)
  • Se også studieplan (programplan) for Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

I alle fire emnene gis det tilbakemelding underveis. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studentene møter både muntlig og skriftlig vurderingsform i studiet. Se emnebeskrivelsene.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste og E er dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:08:00